Demokrati

Efter Mark- och miljööverdomstolens syn vid Råstasjön stoppades Råsta Holdings byggförslag.

Efter alla Arenaaffärer är det dags att göra rent bord och lämna de hemliga strukturer där Solnas politiker och invånare saknar insyn och kontroll. Miljöpartiet föreslår därför att kommunen drar sig ur Råsta Holding. Det är nödvändigt för ett öppet och demokratiskt Solna och för att skydda Råstasjön.

Råsta Holding har funnits sedan 2007. Bolaget grundades av Solna stad, Fabege, Peab och Jernhusen och har haft som syfte att utveckla Arenastaden. Det var ett av de så kallade Arenabolagen och bildades samtidigt som de två bolag som skulle äga och driva Friends Arena. En av Råsta Holdings främsta uppgifter var att sälja byggrätter för 1 800 bostäder vid Råstasjön. Men som tur var ledde Solnabornas och Miljöpartiets starka protester till att planerna flera gånger fick förändras och slutligen stoppades av domstol så att Råstasjön kan bevaras. För bolaget innebar dock domstolens beslut att värden för minst en halv miljard kronor gick förlorade. På grund av de aktieägaravtal som Solna har med Råsta Holding betyder också varje besked om att mark vid Råstasjön inte går att bebygga att kommunen måste ersätta bolaget. Det var därför Huvudsta plötsligt drogs in i historien när kommunen gjorde ett markbyte. Istället för att bygga vid en viss del av Råstasjön fick Råsta Holding mark att exploatera vid Jonstorpsvägen, en udda och mycket kritiserad affär. Råsta Holding skulle ju hålla sig till Arenastaden och inte bli ett bolag som står för hänsynslös exploatering i hela Solna.

Miljöpartiet var emot att Solna skulle gå in som delägare i Råsta Holding, precis som vi var emot att bli delägare i de andra Arenabolagen. Efter 10 år anser vi nu att det är hög tid att kommunen avvecklar sitt engagemang i bolaget, på samma sätt som Solna redan har gjort i driftbolaget och bolaget som äger Friends Arena. Samma demokratiska problem som fanns med de andra engagemangen kvarstår med Råsta Holding. Även i Råsta Holding är möjligheten till insyn obefintlig för kommunfullmäktige, trots att det är politikerna som bär ansvaret för kommunens uppgörelser. Inga politiker finns representerade i bolagets styrelse, istället är det Solnas stadsdirektör och tidigare exploateringschef som sitter på dessa poster.

Men bolaget kan obekymrat jobba vidare. En motion från Miljöpartiet om att kommunen ska lämna delägarskapet i Råsta Holding röstades ned i fullmäktige i september 2017. De borgerliga partierna med moderaterna i spetsen ser inga problem med att stanna kvar i bolaget och tänker göra så tills alla åtaganden i de gamla avtalen är uppfyllda. Exakt vad det innebär vet ingen utanför den innersta kretsen, men risken är stor att det kommer innebära nya strider om Råstasjön. Råsta Holding har nämligen kvar mark vid sjön där bebyggelse stoppades av domstol. Vad som ska hända med den marken är okänt, men moderaternas ovilja att utvidga gränserna för det kommande naturreservatet vid Råstasjön är ett bekymrande tecken på att de inte har släppt planerna på att bygga i närheten av vårt unika naturområde.

Miljöpartiet tycker att det är nog nu. Det är dags att avsluta alla hemliga affärer. Vi vill slippa se fler märkliga markaffärer och vi vill att Råstasjön en gång för alla skyddas från byggnation.

480

Solna stad har inte infört medborgarförslag trots att möjligheten funnits sedan 2002. Det är många förlorade år för den lokala demokratin, menar Bernhard Huber (MP). Men efter ett nytt beslut i fullmäktige finns hopp för framtiden!

Miljöpartiet vill utveckla demokratin i Solna. Därför lade vi en motion till fullmäktige om att införa medborgarförslag som en del i att utveckla moderna demokratiska arbetsformer.

– Vi vill att fler kommuninvånare ska kunna komma till tals och att medborgare ska kunna lägga fram egna förslag – precis som i Stockholm och Sundbyberg, säger Miljöpartiets kommunalråd Bernhard Huber.

Nästan 200 kommuner har infört medborgarförslag under de senaste 15 åren och de flesta tycker att det varit ett bra sätt att utveckla kontakten med medborgarna mellan valen. Kommunerna har fått in förslag och synpunkter som annars inte skulle ha kommit fram. Mellan 20 och 30 procent av inkomna medborgarförslag har godkänts och genomförts. Vissa kommuner tycker att det blivit för mycket administration och att frågorna är för detaljerade men överlag har det fungerat bra.

Sedan Miljöpartiets motion lämnades in har den statliga Demokratiutredningen föreslagit att ersätta medborgarförslag med något som kallas “folkmotion”. Till skillnad från rätten att väcka medborgarförslag som har varit frivillig för kommunerna ska det bli obligatoriskt att införa folkmotionen.

Folkmotionen är tänkt att införas om ett år, i juli 2017. En folkmotion är ett förslag från en medborgare som lyckas samla stöd av minst 1 procent av dem som får rösta i kommunen. En folkmotion hanteras sedan av fullmäktige, eller av en nämnd på precis samma sätt som om förslaget kommit från en förtroendevald. Rätten att väcka en folkmotion omfattar även barn och ungdomar samt utländska medborgare som är folkbokförda i kommunen men som ännu inte fått rösträtt. Kommunen ska tillhandahålla en portal på nätet där folkmotioner kan läggas ut för att samla stöd.

När kommunfullmäktige behandlade Miljöpartiets motion var alla partier i Solna överens om att nu se till att folkmotion skyndsamt ska införas i kommunen. Det är bra, för fler påverkansmöjligheter behövs verkligen i Solna.

– Miljöpartiet beklagar att Solna inte infört medborgarförslag, men nu ser vi framåt och hoppas att folkmotionen ska ge våra invånare bättre möjligheter till inflytande över Solnapolitiken också mellan valen, avslutar Bernhard Huber.

Det är ett underbart besked att Solna stad accepterar Mark- och miljööverdomstolens dom om byggnationen vid Råstasjön.

En överklagan till Högsta domstolen hade haft en oviss utgång och kostat mycket tid, kraft och pengar. Det är bättre att Solna fortsätter bygga bostäder i områden där alla partier är överens. Vi kan komplettera Arenastaden med nya bostäder och samtidigt värna populära rekreationsområden.

Miljöpartiet inkom förra veckan med ett formellt krav till kommunstyrelsen om att inte överklaga Råstasjödomen.

–       Det är oerhört glädjande att vi nu kan ta detta beslut i politisk enighet, säger Miljöpartiets kommunalråd Bernhard Huber.

Vi vill åter igen tacka alla Solnabor, alla föreningar och organisationer som har kämpat för att Råstasjön räddas! Ni har gjort skillnad!

Mark- och miljööverdomstolen har stoppat detaljplanen för bostäder vid Råstasjön. Samtidigt har man öppnat för möjligheten att överklaga beslutet till Högsta domstolen. Miljöpartiet kräver nu att Solna släpper byggplanerna, Råstasjön måste skyddas permanent.

I över fyra års tid har Solna stad försökt få klartecken för att bygga bostäder vid Råstasjön.  Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har nu satt ner foten och sagt att Solna inte har rätt att upphäva strandskyddet kring sjön och bygga hus så nära vattnet som det har varit tänkt. Detaljplanen är upphävd och det finns därför alla förutsättningar för att gå vidare med planerna på att inrätta ett naturreservat kring Råstasjön.

Men MÖD har också gett Solna lov att, senast den 14 mars, överklaga domen till Högsta Domstolen (HD). Därmed är det inte säkert att den juridiska processen är över, allt beror på hur Alliansen i Solna väljer att agera. Om Solna vill driva frågan om byggplanerna vid Råstasjön till sin spets kommer det sannolikt dröja ytterligare ett till två år innan frågan slutligen avgörs. För att frågan ens ska tas upp av HD måste dessutom prövningstillstånd ges och det finns inga garantier för att få ett sådant.

– Det är dags för Alliansen i Solna att tänka över hur mycket tid, pengar och politiskt kapital man vill kasta bort på försöka att köra över Solnaborna ännu en gång, säger Miljöpartiets kommunalråd Bernhard Huber.

Det folkliga motståndet mot byggplanerna är stort, aldrig tidigare har en fråga väckt så starkt intresse och så mycket känslor i Solna. Miljöpartiet anser att det rätta vägvalet för Solna stad är att acceptera domstolens beslut och avstå från att överklaga det. Eftersom frågan om Råstasjön är så viktig för Solna är det enda rimliga att det är vi politiker som får fatta det formella beslutet om hur den juridiska situationen ska hanteras. Miljöpartiet lämnar därför idag in ett förslag till kommunstyrelsen – vi kräver att partierna på nästa möte den 7 mars politiskt tar ställning till frågan om ett överklagande och säger klart nej. Råstasjön är för unik för att inte bevaras och skyddas för framtida generationer.

Idag kom Mark- och miljööverdomstolens (MÖD) dom i målet om byggplanerna vid Råstasjön. Det är oerhört glädjande att domstolen går på Naturskyddsföreningens, Världsnaturfonden WWF:s och Hyresgästföreningens linje och säger ja till att strandskyddet respekteras.

Vi är många som har väntat på detta besked, för det är många i Solna som har protesterat mot byggplanerna och engagerat sig för att bevara Råstasjöns unika natur- och rekreationsvärden.

– Nu gäller det att Solna stad tar ett omtag i frågan och ser till att Råstasjön får det skydd som naturområdet förtjänar genom att inrätta ett naturreservat, säger Miljöpartiets kommunalråd Bernhard Huber.

Under processen i MÖD har det visat sig att det finns annan mark nära Arenastaden att bygga på för att ersätta bostäderna vid Råstasjön. Solna kan alltså uppfylla sitt åtagande i tunnelbaneförhandlingen om Gula linjen även utan marken vid Råstasjön.

Vi är glada för att vi fått gehör för att värna den unika miljön. Nätverket Rädda Råstasjön, Naturskyddsföreningen i Solna-Sundbyberg, Världsnaturfonden WWF, Hyresgästföreningen, Solnabor och andra har kämpat länge för att Råstasjön ska skyddas. Aldrig tidigare har en fråga väckt så starkt intresse och så mycket känslor i Solna.

– Dagens besked är en stor seger, avslutar Bernhard Huber.

Kontakt: Bernhard Huber, bernhard.huber@mp.se, tfn 072-5434052

Solnas styrande allians gör upp med byggherrar bakom stängda dörrar när det kommer till stadsutveckling. Staden skulle må bättre av mer konkurrens och större insyn från oppositionen.

I Mitt i Solna kunde vi läsa om kommunstyrelseordförande Pehr Granfalks (M) punktlista för hur Solna ska byggas i framtiden. Vi delar hans uppfattning att Solna ska bli mer stadslikt med levande karaktär. Men om man som vi, också vill att staden ska vara både socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar, så krävs ett annorlunda tillvägagångssätt än alliansens.

Vi vill se mer samarbete över partigränserna. I dagsläget gör de upp med enstaka enorma byggföretag bakom stängda dörrar om stadsutvecklingen – det handlar om att krama ut maximalt pris för (ofta) gigantiska markytor. Detta tillvägagångssätt hindrar konkurrens, något som alliansen annars ofta påstår sig värna, och resulterar i de dyraste tänkbara lägenheterna. Och ingen insyn får oppositionen heller förrän förslagen är färdigutarbetade.

Vi vill istället se att Solna vågar öppna upp byggprocessen för fler aktörer och vågar prioritera både sociala, estetiska och gröna värden när staden ska förtätas. Vi vill att Solna aktivt börjar använder sig av markanvisningstävlingar där alla byggherrar välkomnas att öppet lämna in sina bidrag för hur marken kan byggas. Konkurrens stimulerar nämligen kreativa lösningar (t.ex. på miljöområdet) och pressar priset på lägenheterna. Fördelarna med att också begränsa detta till mindre markytor är att det ger möjlighet för mindre byggbolag att koma in i Solna.

Slutligen anser vi att Solnas borgerliga allians måste ger upp sitt ideologiska motstånd mot hyresrätter och börja anvisa mark för byggnation av hyresrätter. I Solna finns flera små privata (och en kommunal) hyresrättsaktör som är intresserade av att vara med och förtäta Solna. Tyvärr vittnar dessa aktörer om att de aldrig bjuds in till alliansens stängda möten. Och något annat sätt finns ju tyvärr inte om man vill få bygga i Solna.

Matilda Baraibar, oppositionsråd Miljöpartiet i Solna
Sara Kukka-Salam, oppositionsråd Socialdemokraterna i Solna

Kommunstyrelsen har beslutat att ta fram en ny översiktsplan för Solna. Den ska redovisa huvuddragen i mark- och vattenanvändningen och hur den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Riktlinjen för den nya översiktsplanen är satt till 2030.

När Solna stad nu ska ta fram en ny översiktsplan är det viktigt att alla grupper får komma till tals. Ett tydligare fokus bör ligga på att flera grupper får ökat inflytande i processen. Ofta är det en liten klick redan insatta medborgare som deltar och som inte alls återspeglar kommunens sammansättning när det gäller kön, ålder och etnicitet. Miljöpartiet värnar medborgardialogen och vill ge människor goda möjligheter att engagera sig och delta. För att lyckas med detta är det viktigt att man tar processen på allvar.

– En bra medborgardialog gör att medborgarnas inflytande på bred front ökar. Kommuninvånarna är nämligen vardagsexperter på att leva och verka i Solna, säger Matilda Baraibar, vice gruppledare och ledamot i Byggnadsnämnden.

När Solna stad nu går vidare med översiktsplanen hoppas vi att man inspireras av kommuner som använt sig av nytänkande, genom att använda sig av exempelvis frågesporter, workshops och stadsvandringar. Ett intressant förslag vore att låta skolklasser genom datorspelet Minecraft ta fram utkast på det framtida Solna.