Kommer Solnas parker skötas bättre med en ny grönplan?

Efter 25 års väntan får Solna en ny grönplan. Men precis som med cykelplanen vill Alliansen inte prata om några konkreta åtgärder.

Det var redan för sju år sedan, 2009, som det först föreslogs att Solna skulle ta fram en ny grönplan för att ersätta den tidigare från 1991. Grönplanen är en fördjupning av översiktsplanen med fokus på stadens grönområden och ska användas som underlag i planering av nya grönytor och skötseln av befintliga parker och naturmark. I början av 2014 presenterades ett förslag som innehöll både mål, strategier och konkreta åtgärdsförslag för varje stadsdel. Olika insatser som föreslogs var bland annat att utveckla friluftsbad i Brunnsviken, plantera träd längs Kolonnvägen, utveckla området kring kvarteret Odin i Hagalund till en levande trädgårdspark och rusta upp torget utanför Västra skogens tunnelbanestation.

Efter ett samråd valde Alliansen plötsligt att stryka hela åtgärdsprogrammet och bara behålla de mer övergripande visionstexterna om vart man ville komma, inte hur man tar sig dit. Sedan 2014 har grönplanen följt i cykelplanens spår; mindre justeringar har gjorts, den har bollats runt mellan nämnder och sedan blivit liggande i väntan på arbetet med översiktsplanen. Men på kommunstyrelsens sammanträde 20 juni dök den äntligen upp för beslut. Vi i Miljöpartiet valde dock att rösta för en återremiss av grönplanen. Från första början har vi ansett att mål, strategier och förslag till genomförande måste presenteras samtidigt.

– Precis som med cykelplanen har alliansen valt att skjuta frågan om åtgärder på framtiden. Det arbete som redan hade gjorts 2014 kommer behöva göras om igen, säger Miljöpartiets kommunalråd Bernhard Huber.

Miljöpartiet anser också att Solna behöver höja ambitionerna för arbetet med biologisk mångfald och ekosystemtjänster i stadsplaneringen. Grönplanen saknar riktlinjer för hur man ska bedöma och värdera de tjänster som naturen ger oss gratis, exempelvis luft- och vattenrening, bullerdämpning och pollinering. Det skapar svårigheter när ny byggnation planeras, för utan kunskap om vilka ekosystemtjänster som finns på en viss plats, vad de bidrar med för oss människor och hur de påverkas av ett byggprojekt blir det näst intill omöjligt att fatta välgrundade beslut.

– Vi ville att arbetet med ekosystemtjänster skulle prioriteras redan i översiktsplanen men så blev det inte. Därför var det ännu viktigare att få med frågan i grönplanen men alliansen röstade ner vårt förslag, säger Victoria Johansson, vice gruppledare.

Närhet till natur är bra för hälsan och Solnas grönområden är omtyckta av invånare och besökare. Grönplanen är ett viktigt dokument som påverkar både stadens och Solnabornas framtid. Därför kritiserade Miljöpartiet också att Alliansen valde att avgöra frågan om grönplanen i kommunstyrelsen helt utan debatt i fullmäktige.