Solnas nya cykelplan antogs av kommunstyrelsen den 16 maj. Men två stora frågetecken kvarstår: konkreta åtgärder och finansiering. Dessutom har Alliansen ännu en gång valt att runda kommunfullmäktige i en viktig fråga. 

Efter nästan fyra års arbete har nu Solna lyckats producera en cykelplan, ett strategidokument som ska ligga till grund för planering och utveckling av cykelvägnätet i Solna. Vi i Miljöpartiet, som redan våren 2012 efterfrågade en cykelplan, är glada att den nu är färdig. Men synen på vad en cykelplan ska innehålla har ändrats under arbetets gång och detta har vi länge varit kritiska till. Trots den långa processen saknas fortfarande konkreta förslag eftersom Alliansen har valt att ta fram åtgärderna i ett separat åtgärdsprogram, ett dokument som inte har kunnat påbörjas ännu. Hur lång tid det kommer dröja innan förslag presenteras och åtgärder kan börja genomföras återstår att se.

Ett annat problem är att Alliansen hittills inte har visat någon vilja att satsa på cykelfrågorna i budgetarbetet. På tre år har man endast lagt 4 miljoner kronor på cykelåtgärder, motsvarande 0,6% av stadens investeringsbudget. Nu har stadsledningen dessutom lämnat en brasklapp om att det kommande åtgärdsprogrammet måste rymmas inom tekniska nämndens budget och att tekniskt komplicerade eller dyrare lösningar inte bör belasta planen. Detta är ett olyckligt resonemang men knappast något nytt. Precis som på många andra områden vill de styrande i Solna ogärna öppna plånboken trots att behoven är stora och vinsterna av satsningar ännu större. Men om Solna ska bli en stad där fler människor vill cykla krävs krafttag och investeringar. Därför kommer det inte att räcka med de småsummor som hittills har presenterats om vi ska kunna se några effekter inom en överskådlig framtid.

Det finns också en tydlig ovilja hos den styrande Alliansen att erkänna att prioriteringar mellan trafikslag behöver göras om fler ska välja att cykla i Solna och Stockholmsregionen. Ett av målen i cykelplanen är att 20% av resorna år 2030 ska vara cykelresor. Idag görs endast 5% av resorna i Stockholmsregionen med cykel och bara 6% av Solnaborna använder cykel som sitt huvudsakliga färdmedel till arbete eller studier. Det kommer därmed krävas en kraftig omfördelning från resor med bil till resor med cykel för att målet ska kunna nås. Eftersom gaturummet är begränsat behöver de kapacitetsstarka och energisnåla färdmedel som har potential att transportera flest människor på liten yta prioriteras.

De senaste åren har cykelfrågorna varit heta i Solna. Många Solnabor, cykelpendlare och besökare har bidragit till att få upp frågorna på agendan genom att peka på de problem som finns idag och hur situationen skulle kunna förbättras. De politiska debatterna om cykling och cykelns roll i staden har varit många och långa och under hela processen med cykelplanen har utgångspunkten varit att det viktiga beslutet om cykelplanen slutligen skulle fattas i kommunfullmäktige. Trots detta har Alliansen nu på sluttampen valt att runda det högsta beslutande organet och göra om planen till en “strategi för cykling” som utan debatt avgörs av kommunstyrelsen.