Etiketter Inlägg med etikett "Arenastaden"

Arenastaden

Vasalundsparken
Picknick i Vasalundsparken?

Arenastaden har byggts ut i stor skala. Nu vill vi se till att bevara den sista kvarvarande grönytan, det gröna parkstråket mellan Råsunda och Arenastaden. Vasalundsparken behövs för rekreation, som mötesplats och för den biologiska mångfalden.

Vasalundsparken är ett grönområde mellan Dalvägen och Råsundavägen som knyter samman Arenastaden och Råsunda. Parken fyller många viktiga funktioner – det är en plats där barn kan leka, där pensionärer kan rasta hunden och där Arenastadens kontorsanställda kan njuta av en lunchrast i det gröna. Här finns en grillplats, bollplan och slingrande gångstigar. Parken utgör dessutom en viktig utemiljö för eleverna på Solna gymnasium samt för andra skolor och förskolor i området.

Parken innehåller flera gamla ekar och tallar som är viktiga för Solnas biologiska mångfald. Länsstyrelsen har särskilt pekat ut Vasalundsparkens värdefulla trädbestånd. Gröna ytor i tätbebyggd stadsmiljö kommer också att bli allt viktigare i klimatförändringens spår. Vi kan räkna med fler regnoväder och fler torra värmeperioder. Då behövs trädens kapacitet att både ta hand om dagvatten och ge skugga. Träd och grönska renar också luften från föroreningar och skyddar mot buller, vilket det finns stort behov av i en tätbebyggd kommun med mycket trafik.

Dalvägen
Dalvägen med Vasalundsparken till vänster, Arenastaden till höger

Vasalundsparken hotas nu av Solna stads planer på att exploatera stora delar av området söder om Dalvägen. Det framgår i den fördjupade översiktsplanen för Solna stationsområde som togs fram 2007 och det bekräftas också i Solnas översiktsplan som antogs 2016. I samband med det markbyte som kommunen gjorde med bolaget Råsta Holding för att ersätta mark vid Råstasjön skrev Solna också klart och tydligt att kommunen vill finansiera delar av gula linjens tunnelbana med exploatering vid Dalvägen.

Miljöpartiet står bakom planerna att bygga en uppgång vid Dalvägen för gula linjens slutstation men vi anser att parken måste skyddas från annan framtida exploatering. Finansieringen av tunnelbanan kan lösas utan att bebygga parken. I Arenastaden blir exempelvis kvarteret Farao på andra sidan Dalvägen föremål för omfattande exploatering vilket kommer att bidra till finansieringen.

Miljöpartiet vill fokusera på förtätning längs Solnavägen. Med vårt förslag ”Solna boulevard” kan flera tusen nya bostäder byggas och bidra till finansieringen av tunnelbanan, samtidigt som Solnavägen byggs om till en trevlig stadsgata med människor i centrum istället för bilar.

 

Brandgasschakt
Illustration av brandgasschaktet som planeras mitt på en förskolegård vid Klövervägen i Råsunda

Ett friskluftsintag vid E4:an, ett brandgasschakt på en förskolegård och ett ventilationstorn precis intill ett bostadsområde. Fanns det inga bättre placeringar för Gula linjens tekniska anläggningar? Solnabornas hälsa borde tas på allvar, anser Miljöpartiets kommunalråd Bernhard Huber.

Just nu kan allmänheten lämna synpunkter på järnvägsplanen och detaljplanen för tunnelbanans nya gula linje mellan Odenplan och Arenastaden. Projektet innehåller så klart en hel del tekniska och praktiska utmaningar och på flera områden har det behövt göras kompromisser, till exempel har Arenastadens station flyttats till ett annat, billigare läge än det som först föreslogs. Nu kommer dock förslag om att kompromissa med Solnabornas hälsa och där måste vi sätta ned foten.

Den nya tunnelbanan kräver flera olika tekniska anläggningar. Det handlar bland annat om ett friskluftsintag som försörjer perrongerna med luft, ett schakt som ventilerar ut farliga brandgaser om det skulle inträffa en brand och ett ventilationstorn där förorenad luft från tunnelbanan släpps ut ovan jord. I detaljplaneförslaget har dessa anläggningar placerats på ytterst opassande platser. Friskluftsintaget ska enligt förslaget byggas vid E4:an, i handlingarna kan man läsa att ”Luften tas in ca 10 meter över E4:an för att få en så god luftkvalitet som möjligt”.

Friskluftsintag vid E4:n – vy från Tomtebodavägen

– Att bästa tänkbara luftkvalitet skulle uppnås genom att ta in luft ovanför Sveriges största väg, som på grund av den omfattande trafiken har höga halter av luftföroreningar, måste jag starkt ifrågasätta, säger Bernhard Huber.

Det nämnda brandgasschaktet ska placeras på förskolorna Klöverns och Fyrklöverns förskolegård i Råsunda. Förutom det anmärkningsvärda i att ventilera ut brandgaser på barnens lekplats kommer gården bli mindre och trängseln öka, framför allt under byggskedet. För sin hälsa och motoriska utveckling har barn ett stort behov av tillräckligt stora ytor för lek och utevistelse, därför är den föreslagna placeringen av brandgasschaktet problematisk.

Slutligen föreslås att ventilationstornet från tunnelbanan ska placeras bara 25 meter från bostäderna i kvarteret Fogdevreten utmed Solnavägen. Där ska ut all luft från tunnelbanans sträckning mellan Odenplan och Arenastaden ofiltrerat ventileras ut. Enligt miljökonsekvensbeskrivningen för projektet kommer partikelhalterna i bostadsområdet att fördubblas vintertid jämfört med idag. Risken är att en stor del av den förorenade luften kommer att sugas in i bostäderna via ventilationen. Men det behöver inte bli så, i handlingarna finns nämligen tre olika tänkbara placeringar för ventilationstornet. Ett av lägena ligger längre bort från bostäderna och bedöms som det bästa alternativet för de boendes hälsa. Tyvärr har man istället valt det alternativ som är sämst ur hälsosynpunkt med hänvisning till att den lösningen är billigare.

Ventilationstorn vid Fogdevreten

– Här finns uppenbara risker för att man planerar utifrån kortsiktiga ekonomiska kalkyler istället för vad som är bäst för människors hälsa på lång sikt. Vi i Miljöpartiet vill inte göra experiment med Solnabornas hälsa och därför anser vi att både friskluftsintaget, brandgasschaktet och ventilationstornet borde ges nya placeringar så att vi kan säkerställa bra luftkvalitet för barnen, de boende och resenärerna på gula linjen, avslutar Bernhard Huber.

351
Dött på Arenatorget?

Kommunstyrelsen har gett klartecken för ett hotellbygge ovanpå Friends Arenas entrébyggnad. Förhoppningen är att hotellet ska ge mer ljus och liv till Arenatorget.

– Torget har visat sig vara en ogästvänlig miljö, jag är tveksam till att ett hotell ovanpå arenaentrén löser det problemet, säger Bernhard Huber.

Arenabolaget i Solna, sedan i december 2016 ägt av Fabege och Svenska Fotbollförbundet, har ansökt hos kommunen om en ändring av detaljplanen för Friends Arena (kvarteret Nationalarenan 1). Eftersom Quality Hotel Friends vill expandera planerar Arenabolaget att bygga ytterligare tre våningar med hotellrum på entrébyggnaden, den så kallade “Arena Gate”.

Stadens ledning är positiv till idén att bygga hotell ovanpå Arena Gate. Det beskrivs skapa förutsättningar för att “den ganska slutna och mörka Arena Gate ska öppnas upp och ge mer ljus och liv till torget”.

– Att miljön utanför Friends Arena endast fem år efter den stolta och storslagna invigningen beskrivs på ett så dystert sätt är ett klart underkännande av den nuvarande arkitekturen, säger Miljöpartiets kommunalråd Bernhard Huber.

I gestaltningsprogrammet från 2007 som beskriver hur Arenatorget skulle utformas används ord som “rumslig variation”, “unik karaktär” och att “en besökare ska kunna minnas hur det såg ut”. Så har det inte riktigt blivit.

I beslutsunderlaget finns inte mycket uppgifter om det framtida hotellets utformning, inte mer än att byggnaden ska få en utformning som “är självständig men samtidigt ger en hommage till Friends Arena”.

– Efter alla år av kapitaltillskott och förlusttäckningar för arenan som Solnas skattebetalare har fått stå för behöver vi knappast fler hyllningar av arenan, avslutar Bernhard Huber.

215

Se filmen om Friends arena - ur Miljöpartiets perspektiv!

Nu har Solna köpt sig ur Friends arena genom att överlåta sina aktier och andelar till en av de andra delägarna, fastighetsbolaget Fabege. Solna fick en symbolisk summa – 4 kronor – för affären medan kommunen fick betala 178,5 miljoner för att bli av med ansvaret för den förlusttyngda arenan. Miljöpartiet har alltid varit emot att Solna skulle gå in som delägare i arenan eftersom det har inneburit snåriga juridiska konstruktioner, hemliga avtal och obefintlig insyn i bolagen och ekonomin för oss politiker.

Att Sona har dragit sig ur arenan är positivt och i linje med vad Miljöpartiet hela tiden har velat. Låt oss dock aldrig glömma att notan för Solnas skattebetalare under de här 10 åren landar på över 700 miljoner kronor. Det ansvaret ligger helt och hållet på Alliansen. För att minnas alla konstiga turer och höga kostnader i arenaprojektet samt hur Miljöpartiet ställde sig till de beslut som fattades, har Miljöpartiets vice gruppledare Victoria Johansson gjort en film: Friends Arena – en återblick.

Kort version på Facebook / Youtube (1 minut)
Lång version på Facebook / Youtube (25 minuter)

209

Vi förväntar oss en fullständig ekonomisk redogörelse för vad arenaaffären har inneburit för Solna, säger Miljöpartiets gruppledare. 

Vi tycker att det är bra att kommunen nu ska lämna sitt engagemang i Friends Arena. Miljöpartiet har från början varit emot det ekonomiska upplägget bakom arenan eftersom vi politiker som bär det formella ansvaret för Solnas delägarskap har saknat tillgång till information om arenans ekonomi. Det enda vi har fått hantera är de årliga arenaförlusterna som minskar utrymmet för andra viktiga investeringar. Redan i våras föreslog Miljöpartiet i en motion att Solna under året skulle påbörja processen för att avveckla ägandet i Friends Arena, det är positivt att det förslaget har hörsammats. Inför beslutet förutsätter vi att kommunfullmäktige får en fullständig ekonomisk redogörelse för vad arenahistorien har inneburit för kommunen. Vi noterar också att överlåtandet av vår ägarandel i arenan är en av många uppgörelser med fastighetsbolaget Fabege som Solna gjort den senaste tiden. Det är inte helt oproblematiskt och vi förväntar oss att få veta hur hela paketet av överenskommelser mellan Solna och Fabege ser ut.

Bernhard Huber och Victoria Johansson, gruppledare för Miljöpartiet Solna

247

Solnas stadsutveckling är inriktad på nya bostäder och kontor. Planeringen för skolor och förskolor går tyvärr inte lika bra. Miljöpartiet kräver att barnperspektivet får en mycket tydligare ställning i stadsplaneringen.

Barn tillbringar en stor del av sin tid i skola och förskola.  Att det finns byggnader och utemiljöer av god kvalitet är en förutsättning för att barnen ska kunna utvecklas på ett bra sätt. På senare tid har det staplats exempel på hur Solna helt har tappat bort barnperspektivet i planeringen:

  • I Järvastaden har man haft stora möjligheter att planera rätt från början. Tyvärr har planeringen för skolor och förskolor inte alls hängt med trots att stadsdelen riktar sig främst till barnfamiljer. Den nya skolan i Järvastaden har försenats ett antal gånger och kommer, när den öppnar 2017, inte ha tillräckligt med kapacitet. För de mindre barnen blir det gång på gång paviljonglösningar istället för riktiga förskolebyggnader av hög kvalitet. Senaste exemplet är paviljongerna på Igelbäckens förskola direkt intill naturreservatet.
  • I centrala Råsunda planeras det för en omdaning av kvarteret Bollen. Där kommer dock förskolegårdarna för de två befintliga förskolorna bli alldeles för små. Om man följde Boverkets råd för barns utemiljöer skulle gårdarna inte ens räcka för 10 barn vardera men där ska fem gånger så många trängas. Visst får man kompromissa i den täta staden, men här har man ändå gått över gränsen. (Gården till Montessoriförskolan som har 50 barn skulle bli knappt 400 kvm. Även gården för förskolan Stråket är med 500 kvm underdimensionerad.)
  • Arenastaden planerades som en stadsdel i världsklass, men tyvärr inte för barn. Än så länge finns det inte en enda skola eller förskola trots att behovet inom ett antal år kommer bli stort. Att bara förlita sig på utbudet i andra stadsdelar är ingen hållbar lösning. Här har man nog gett vika för de stora exploatörernas särintressen vilket är oerhört beklagligt.
  • De senaste åren har Solna stängt två skolor och strax därefter öppnat dem igen. Både Bagartorpsskolan och Fridhemsskolan genomgick detta öde. Och det gjorde inte saken bättre att man bytte namn på den ena skolan och förpassade själva skolverksamheten till en tillfällig paviljonglösning.

Miljöpartiet kräver en långsiktig planering för nya skolor och förskolor i Solna. Tyvärr verkar en sådan inte finnas vilket gör att man även fortsättningsvis behöver improvisera med nödlösningar på barnens bekostnad.

424

2016 är ett bra år att avveckla Solnas engagemang i Arenabolaget, säger Miljöpartiets kommunalråd Bernhard Huber.

Arenabolaget skickar Solnas invånare en faktura på 40 till 50 miljoner kronor varje år. Så mycket kostar de årliga arenaförlusterna. Solnas andel av 2015 års förlust, 45 miljoner kronor, motsvarar den årliga kostnaden för 500 elevers skolgång i Solna.

– Det kan inte fortsätta så här. Givetvis behöver vi pengarna för andra viktiga investeringar, säger Bernhard Huber.

Miljöpartiet har från början, alltså sedan 2007, varit emot det ekonomiska upplägget bakom arenan. En komplicerad bolagskonstruktion och en snårskog av hemliga avtal gör att Solnas politiker inte har någon som helst insyn i affärerna. Politikerna i kommunfullmäktige bär det formella ansvaret för Solnas delägarskap men saknar tillgång till information om arenans kalkyler och ekonomi. Det finns inte heller några ägardirektiv till stadsdirektören, som är stadens representant i Arenabolaget. Det enda politikerna får hantera är de årliga arenaförlusterna som i efterhand regleras i Solnas årsredovisning och som minskar utrymmet för andra viktiga investeringar.

Miljöpartiet tycker att 2016 är ett bra år att besluta om Solnas fortsatta engagemang i Arenabolaget. Solna är ingen bra fastighetsförvaltare om man ser på hur eftersatt underhållet är i skolor och kultur- och fritidsanläggningar. Solna borde överlämna ansvaret för att sköta Sveriges största arena till en professionell aktör. Miljöpartiet föreslår därför att Solnas stadsdirektör under året inleder en förhandling med de andra delägarna med sikte på att avveckla stadens engagemang i Arenabolaget.

– Att skiljas åt kommer att bli smärtsamt och dyrt, men att stanna kvar i ett osunt förhållande är inte heller någon bra idé, avslutar Bernhard Huber.

405

Arenastaden marknadsförs som en av norra Europas mest moderna stadsdelar. Men på en punkt är den hopplöst omodern: tillgängligheten för människor med funktionsnedsättningar.

Att alla ska kunna ta sig fram, även den som är synskadad, rullstolsburen, använder rullator eller kör barnvagn, borde vara en självklarhet. Men i Arenastaden, ett stenkast från naturområdet vid Råstasjön, har man misslyckats på ett antal punkter: Höga trottoarkanter har fått fasas av i efterhand. Synskadade lever farligt eftersom det saknas räfflade ledstråk, alltså avvikande beläggning på trottoaren som visar vägen till övergångsställen.

– Standarden är som på 1960-talet. Det är pinsamt att en stadsdel som sägs vara i världsklass inte klarar aktuella tillgänglighetskrav, sa Miljöpartiets gruppledare Bernhard Huber i kommunfullmäktige och illustrerade med bilder han tagit i Arenastaden.

Tillgängligheten regleras i lagar och i föreskrifter från Boverket. Solna stad har också egna styrdokument för tillgänglighet. Problemet är att de är 15-30 år gamla men ändå har inget gjorts för att uppdatera dem. Miljöpartiet i Solna ville i en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk ha svar på några frågor: varför har Arenastaden byggts utan hänsyn till tillgänglighet, vem har fått betala för att åtgärda bristerna i efterhand och planerar Solna att uppdatera sina riktlinjer för tillgänglighet?

– Jag förstår att det kan bli fel vid stora projekt, men här verkar felen vara systematiska, sa Miljöpartiets ledamot Martin Marmgren i fullmäktigedebatten. Det vore klädsamt av Solna stad att dra lärdom av detta och se över hur man kan göra bättre i framtiden.

Miljöpartiets vice gruppledare Victoria Johansson höll med:

– Vi ska inte använda skattepengar till att rätta till fel som beror på slarv, säger hon. I nya områden ska vi göra rätt från början.

Vem som har betalat för att rätta till bristerna i efterhand? Entreprenören eller Solna stad? Det var inte glasklart ens efter debatten i fullmäktige. Men det var glädjande att Pehr Granfalk mjuknade efter hand och till sist höll med om att Solna behöver lära sig av misstagen och bevaka tillgängligheten i Arenastaden bättre i fortsättningen.

456

Alliansen i Solna beslutade om en avstängning av Sjövägen för att ett år senare ändra sig. Ett virrigt och konstigt agerande och dessutom på bekostnad av djur- och naturlivet runt Råstasjön.

Den 18 juni 2014 fick stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att stänga av Sjövägen vid Råstasjön. Senast utgången av 2015 skulle beslutet vara genomfört. Nu blir det ingen avstängning enligt det senaste beslutet som den styrande minoriteten drev igenom. Miljöpartiet tycker att Alliansens kovändning är märklig. En avstängning skulle ge många positiva effekter på området kring Sjövägen – och Råstasjön i synnerhet.

– Vi förstår att blåljusmyndigheterna vill ha tillgång till utryckningsvägar. Det handlar om att rädda liv. Men det innebär ju inte att vägen behöver vara öppen för all annan trafik, säger Miljöpartiets Victoria Johanssson.

Läs mer i Vi i Solna.

121

Måndagens besked om att mark- och miljööverdomstolen ska sätta sig in i ärendet kring byggnationerna kring Råstasjön ger hopp för alla de unika arter som lever i och omkring sjön.

Svanar, flugsnappare och törnsångare vid Råstasjön fick under måndagen en trevlig nyhet. Mark- och miljööverdomstolen beviljar prövningstillstånd för miljöorganisationernas överklaganden. Dessa organisationer är bland andra Naturskyddsföreningen, Hyresgästföreningen och Världsnaturfonden. I sak innebär det att man går igenom ärendet en gång till och tittar närmare på de argument som lyfts fram av de nämnda organisationerna. Fyra domare vid mark- och miljööverdomstolen ska nu sätta sig in i ärendet innan ett definitivt beslut kan komma inom loppet av ett halvår.

Miljöpartiet i Solna har länge kämpat för att upprätta ett naturreservat kring Råstasjön och för att stoppa bygget av 700 bostäder.

– Det är glädjande att mark- och miljööverdomstolen tittar på miljörörelsens argument en gång till. Det visar att vår kamp under de senaste åren inte varit förgäves. Det finns hopp för livet kring Råstasjön, säger Miljöpartiet i Solnas kommunalråd Bernhard Huber.

139

Exploateringsbolaget Råsta Holding begränsar sig inte längre till Arenastaden. Senast i raden av tveksamma uppgörelser är den plötsliga bytesaffären av mark vid Råstasjön mot mark i Huvudsta. Vad marken i Huvudsta är värd, har kommunen inte bemödat sig att ta reda på.

Solna stad äger aktiebolaget Råsta Holding tillsammans med Fabege och Peab. Ända sedan Råsta Holding grundades 2007, har Miljöpartiet kritiserat Solna stads affärsrelation med bolaget som är allt annat än transparent. Solnas politiker förväntas löpande ta beslut om Råsta Holding, men tillgången till information och möjligheten till insyn är i stort sett obefintlig.

Den 25 maj 2015 ska Solna kommunfullmäktige godkänna ännu en markaffär med Råsta Holding. I beslutsunderlaget till markbytesaffären framgår varken vad marken som ska bytas ut eller marken som ska säljas in är värd.

      Det är ingen seriös hantering av Solna stads tillgångar, säger Miljöpartiets kommunalråd Bernhard Huber.

Affären bygger på en överenskommelse om bostadsexploatering på två markplättar i sydvästra delen av Huvudsta. Om man tolkar Länsstyrelsens tidigare ställningstaganden råder det vissa oklarheter om marken överhuvudtaget får bebyggas. För drygt 15 år sedan föll en detaljplan i samma område, då man bedömde att närheten till fjärrvärmeverket Norrenergi var alltför riskabel och miljöfarlig.

        Nu hamnar vi åter igen i en detaljplaneprocess med tveksamma förutsättningar. Staden kan inte agera fritt eftersom man sitter på två stolar. Det är inte rätt väg framåt, säger Bernhard Huber.

Miljöpartiet är positivt till en varsam förtätning i sydöstra Huvudsta men föredrar en ren detaljplaneprocess där kommunen markanvisar till det byggbolaget som kommer med det bästa förslaget.
Se även Råstaaffär hotar grön oas i Huvudsta (Vi i Solna, 16 maj 2015) och Protester mot markaffären i Huvudsta (Vi i Solna, 26 maj 2015).

271

Istället för att köra bil måste vi som bor i Stockholmsregionen börja gå, cykla och åka kollektivt. Just nu är Stockholms läns landstings förslag till Stomnätsstrategi för Stockholms län ute på remiss. Miljöpartiet i Solna vill att Solna ska vara en kollektivtrafiktät stad. 

Miljöpartiet vill öka det kollektiva åkandet i, till och igenom Solna. För det krävs ett väl utbyggt kollektivtrafiksystem, med regionala kollektivtrafiklinjer som sträcker sig såväl norr-söder som väst-öst, med ett flertal knytpunkter både i och utanför Stockholms innerstaden. Dessa linjer skulle kunna ersätta mångas resväg med bil. 

Solna stad är tungt belastat av biltrafik. Stomnätsstrategin konstateras att en mängd tvärresor sker med bil genom västerort och att dessa i hög grad berör Solna. Varje dag kör mellan 50-140000 bilar på statliga och kommunala vägar i Solna.Konsekvensen av detta är långa restider, och framförallt avgaser, buller och höga partikelhalter i vår omgivning. Det måste förändras, och det finns bara ett säkert sätt att minska antalet bilar i Solna, genom att färre människor åker bil.

Tunnelbana: Av högsta prioritet är att lösa trafiken till Nya Karolinska Sjukhuset (NKS). Vi vill att en tunnelbanelinje dras från Odenplan till NKS och vidare till Solna centrum och Solna station. Båda hållplatserna skulle fungera som viktigt knutpunkt för kollektivtrafiken i norrort. Tunnelbana vid Solna station skulle ge Arenastaden och alla dess boende, arbetsplatser och besökare den kollektivtrafikkapacitet som stadsdelen kommer att behöva (…och förhoppningsvis minska behovet av antalet bilparkeringsplatser i området.)

Tvärbana: För att förenkla resandet mellan Bergshamra och Solna Centrum vill vi att tvärbana förlängs denna sträcka. Det skulle också förse Kollonvägen och Järvakrog med effektiv kollektivtrafik.

Stombuss: Det finns skisser på att en stombusslinje kan börja gå på Solnavägen mellan NKS och Solna centrum. Denna förändring kan ske inom kort och skulle kunna reducera biltrafiken på Solnavägen. I slutet av Solnavägen vid Solna Centrum och Gamla Råsundastadion planeras byggnation av både kontor och bostäder som kommer kräva ökad kollektivtrafik. I framtiden kan stombussen förvandlas till spårväg. I väntan på spårtrafik föreslår vi tidsreglerade körfält som reserverar ett fält för bussar under rusningstid då Solnavägen är överbelastad.

Pendeltågsstation i Huvudsta: En ny pendeltågsstation i Huvudsta skulle kunna vara ett alternativ för många bilister som har Solna/Huvudsta som mål eller utgångspunkt för dagliga resor. Pågående utbyggnaden av Citybanan och den kommande utbyggnaden av Mälarbanan från Tomteboda via Huvudsta till Sundbyberg och vidare till Kallhäll gör det kostnadseffektivt att också bygga en pendeltågsstation. Det vore orimligt att inte bygga pendeltågsstationen i Huvudsta då sträckning som planeras mellan Sundbyberg och Odenplan passerar Solna.

 

Susanne Nordling, Gruppledare