Etiketter Inlägg med etikett "Bergshamra"

Bergshamra

201
Miljöpartiets Holger Motzkau fixar cyklar på Bergshamra cykelloppis.

Den fjärde upplagan av Bergshamra cykelloppis blev en succé. Mängder av cyklar såldes och köptes och en stor summa pengar samlades in till UNICEF.

Det var en lite kylig vårdag på Bergshamra torg men det stoppade inte cykelentusiaster från hela länet (och en familj från Kristinehamn!) att besöka Bergshamra cykelloppis som den 6 maj arrangerades för fjärde året i rad. Bakom arrangemanget stod Miljöpartiet i Solna, föreningarna Bergshamra för alla och IFK Bergshamra samt den lokala cykelaffären Cykelbolaget.

På loppisen fanns möjlighet att sälja egna cyklar för att tjäna en slant. Cyklar som hade skänkts av privatpersoner och bostadsstiftelsen Signalisten såldes till förmån för UNICEF som bedriver cykelprojekt i fattigare länder.

– I år samlade vi in hela 20 050 kronor in till UNICEF. En cykel kan vara det som gör att ett barn i Indien eller Togo har möjlighet att gå i skolan eller att sjukvårdspersonal når ut till kvinnor som har svårt att ta sig till en vårdcentral. Stort tack till alla som har bidragit genom att skänka och köpa cyklar, säger Tobias Östberg (MP) som är initiativtagare till loppisen.

På loppisen fanns också möjlighet att pimpa sin cykel med blommor och färg, prova på att cykla enhjuling hos Unicycle och att gå tipspromenad med cykelfrågor och vinna fina priser. Självklart kommer Bergshamra cykelloppis tillbaka även nästa vår, förhoppningsvis med nya spännande inslag!

Tobias Östberg avslutar:

– Vi vill att det ska vara en lokal loppis med cykeln i centrum och vill gärna ha förslag på hur vi kan utveckla den. Hör av er om ni har ideer eller kanske vill vara med och hjälpa till!

256

Privatiseringen av Bergshamraskolan stoppades. – Det är en stor seger för den lokala demokratin och för alla föräldrar som har engagerat sig, säger Tobias Östberg (MP).

Det har varit tre turbulenta veckor sedan Alliansen och Bergshamrapartiet gick ut med att de ville låta den privata friskoleaktören Raoul Wallenbergskolan (RWS) ta över skolan. Redan de första dagarna startade föräldrar i Bergshamra en namninsamling mot att privatisera skolan som snabbt samlade över 450 namn. Det ledde till att Alliansen på kommunstyrelsens sammanträde den 16 januari 2017 bordlade frågan om RWS intresseanmälan och sköt upp beslutet i två veckor. Syftet var att “ge föräldrarna möjlighet att sätta sig in i saken och inte behöva känna sig överkörda”. Ett politiskt beslut skulle istället fattas på ett extrainsatt möte den 30 januari. Företrädarna för RWS hade å sin sida lovat att de inte skulle gå vidare med idén om att starta en skola i Bergshamra om de inte hade föräldrarnas stöd.

Den 28 januari blev det väldigt tydligt vad föräldrarna tyckte. Föräldrarådet på skolan hade genomfört en enkätundersökning som visade att en överväldigande majoritet ställde sig negativa till att låta RWS ta över driften för Bergshamraskolan. Företrädare för Alliansen kommenterade i sociala medier att de fick fundera ordentligt på saken men att det mot bakgrund av denna information föreföll svårt att gå vidare med ärendet.

Den 30 januari fanns det dock inte längre något ärende att ta ställning till för kommunstyrelsen. Efter att ha tagit del av föräldrarnas åsikter hade även RWS konstaterat att det inte fanns stöd för deras idé och de drog därför tillbaka sin intresseanmälan. Privatiseringen stoppades i sista stunden.

– Nu måste arbetet med att vända trenden för Bergshamraskolan fortsätta, säger Tobias Östberg (MP), förälder med barn i Bergshamraskolan och ledamot i kommunfullmäktige.

Föräldrarna har slitit hårt och visat att en majoritet vill ha en kommunal skola i Bergshamra, nu är det dags för politikerna att kliva in och axla ansvaret. Vilken väg framåt Alliansen väljer för att lyfta Bergshamraskolan är dock oklart. Ledande politiker har på möten och i sociala medier pratat om nedskärningar, exempelvis att lägga ned högstadiet.

– Sådana spekulationer är oroväckande och det sista Bergshamraskolan behöver nu, säger Tobias Östberg som också lyfte frågan på kommunfullmäktige den 30 januari.

Kampen för att bevara en kommunal skola i Bergshamra är vunnen för den här gången men det blir sannolikt inte den sista striden.

282

Alliansen och Bergshamrapartiet vill avveckla den kommunala skolan i Bergshamra och låta den privata friskoleaktören Raoul Wallenbergskolan ta över. Miljöpartiet är emot förslaget. Vi tycker att Bergshamraskolan även fortsättningsvis ska vara en kommunal skola.

Genom beskedet att vilja lägga ner Bergshamraskolan och överlåta de tomma lokalerna till Raoul Wallenbergskolan (RWS) har Alliansen och Bergshamrapartiet skapat en kaotisk situation för hela stadsdelen. Förslaget kom helt oväntat för alla inblandade, föräldrar, elever och personal, och fanns på intet sätt med i Solnas verksamhetsplanering för 2017.

Frågan om Bergshamraskolans framtid och utveckling har diskuterats och debatterats mycket de senaste åren. Då man under en längre period har tappat elever har en ond cirkel med dålig ekonomi och budgetunderskott skapats. Det finns ett tydligt behov av att stärka skolan och locka fler elever och lärare. Flera viktiga och positiva insatser med just det syftet har gjorts, exempelvis satsningar på att rusta upp lokaler och att bygga upp en välfungerande IT-infrastruktur på skolan. Det är också viktigt att minnas att utbildningen på Bergshamraskolan håller hög kvalitet och att resultaten är goda. Miljöpartiets utgångspunkt är därför att den positiva utvecklingen som har inletts på Bergshamraskolan ska fortsätta. Att vända en trend går inte över en natt utan kräver hårt och långsiktigt arbete. Nu gäller det att kommunen håller i och bygger vidare på det satsningar som gjorts, istället för att ge upp.

Processen kring Bergshamraskolan och RWS har varit under all kritik. Det är inte ansvarsfullt att med en veckas varsel informera elever, föräldrar och personal om en så genomgripande förändring. Försök till dialog och förankring gjordes först efter att både politiker och media hade kommunicerat att den kommunala skolan ska läggas ner och att en privat aktör kommer att ta över. Därefter har informationen till stor del varit splittrad och motsägelsefull. Därför är det tveksamt om föräldrar kommer lita på besked om att frågan inte kommer drivas mot deras vilja. Just nu finns en stor oro bland både elever och föräldrar kring vad som ska hända med skolan och den oron kommer att bestå.

Stoppa privatiseringen av Bergshamraskolan

Om skolan ska övergå från kommunal till privat regi uppstår ett slags vakuum på 1,5 år inför verksamhetsövergången. Under denna period finns en stor risk för fortsatt elev- och personalflykt då elever och lärare söker sig till skolor med en mer stabil tillvaro och förutsägbar framtid. Det finns också en mängd frågetecken kring vilka satsningar och förändringar till det bättre som kan förväntas göra på en skola vars nuvarande verksamhet inom en snar framtid planeras att läggas ner. Vi ser därför stora risker med den process som Alliansen på detta sätt har dragit igång, oavsett vilket utfallet blir.

Dessutom finns många oklarheter kring detaljerna. Vad händer exempelvis med fritidsgården Q-lan om RWS tar över skolverksamheten? Kommunen är just nu mitt uppe i en omorganisation av fritidshemmen för att följa skollagen och det innebär att fritidsverksamheten på bland annat Q-lan ska ligga under barn- och utbildningsnämndens ansvar, inte kultur- och fritidsnämndens. En sådan förändring innebär marginella förändringar när all verksamhet är kommunal men vad händer om Bergshamraskolan inte längre finns kvar? Vi ser en risk att även fritidsverksamheten drabbas negativt av den föreslagna verksamhetsövergången.

Vi undrar också om tillvägagångssättet, att Solna ska avveckla en kommunal skola till följd av ett privat företags intresse att ta över verksamheten, ens är lagligt. Exempelvis har ingen värdering av verksamheten gjorts. Det finns flera exempel på hur kommuner på tvivelaktiga sätt har knoppat av kommunala verksamheter som då tagits över av privata företag, Tibble gymnasium i Täby är ett känt fall. Det vore tråkigt om Solna skulle upprepa de misstag som gjorts i andra kommuner där avknoppningar visat sig vara olagliga.

Förslaget att avveckla Bergshamraskolan och låta en privat aktör ta över är tyvärr i linje med den Allianspolitik som Solna utsatts för senaste 20 åren, där Sveriges lägsta kommunalskatt är ett självändamål oavsett verksamheternas resursbehov. Det har länge varit alltför uppenbart att Solnas skolor i allmänhet och kanske Bergshamraskolan i synnerhet är i behov av mer resurser, men trots detta sker inga förändringar i budgetutrymmet. Med Miljöpartiets budgetförslag, som för 2017 gav 23 miljoner kronor mer till skola och fritidshem än Alliansens budget, hade alla skolor sett en bättre utveckling, även Bergshamraskolan.

Miljöpartiet värnar om principen att det ska finnas en kommunal skola i varje stadsdel. En kommun har ett ansvar för att tillhandahålla grundläggande service i alla stadsdelar och i det ingår att erbjuda en skola med bästa tänkbara kvalitet för barnen som bor där. I Bergshamra finns det både behov av och elevunderlag för en F-9-skola och att erbjuda en sådan är enligt oss en självklar del i kommunens kärnuppdrag. Att ersätta stadsdelens enda kommunala skola med en friskola är för oss inte ett alternativ. Det finns mycket kvar för kommunen att göra för att lyfta Bergshamraskolan, det som behövs är politisk vilja.

 

På kommunstyrelsens sammanträde den 16 januari 2017 skulle det formella beslutet fattas om att anta RWS erbjudande att ta över skolan. I sista sekund valde dock Alliansen att bordlägga ärendet och frågan kommer därför att hanteras på ett extrainsatt möte den 30 januari. Miljöpartiet ansåg inte att beslutet behövde skjutas fram och röstade på avslag. Även på mötet den 30 januari kommer Miljöpartiet att rösta nej till Alliansens förslag.

335

Det tillhör inte vanligheterna att alliansstyrda Solna återkommunaliserar verksamheter. Nu förbereds det dock ett sånt återtag för driften av Bergshamra IP.

– Bergshamra IP är en fin anläggning. Nu hoppas jag också att vi får en anläggning som är mer välkomnande både för klubbar och allmänhet, säger Tobias Östberg.

Miljöpartiet har vid flera tillfällen de senaste åren påpekat bristerna i hur Bergshamra IP sköts. Bristfällig information har gjort att familjer valt att åka till andra anläggningar för att åka skridskor. Stängda grindar har tidvis gjort det omöjligt för människor med barnvagn eller rullstol att ta sig in. Hur man hyr de fina tennisbanorna har varit en av områdets bäst bevarade hemligheter.

– Det är positivt att Kultur- och fritidsnämnden vill återta driften av Bergshamra IP. Samarbetet med entreprenören som ansvarade för driften har inte fungerat bra. Nu får vi bättre möjligheter att skapa en mer levande och tillgänglig idrottsplats, säger Tobias Östberg (MP), 2:e vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

Samtidigt är drift i kommunal regi ingen garanti för bättre service. Många kommunala idrottsanläggningar har förfallit under åren med alliansstyre, underhållsarbeten har uteblivit och pengar för upprustningar har saknats. Ett exempel är omklädningsrummen på ett flertal anläggningar som är i bedrövligt skick. Solna behöver höja ambitionsnivån för att vara en idrottsstad för alla.

438

Miljöpartiets gruppledare kommenterar överenskommelsen.

Miljöpartiet tycker att det är positivt att Solnas minoritetsstyre söker stöd för sitt budgetförslag utanför Alliansen. Uppgörelsen med Bergshamrapartiet innehåller rimliga förslag som är i linje med vår politik. Vi ser dock ett problem i att alla politiska prioriteringar i uppgörelsen handlar om stadsdelen Bergshamra. Som fullmäktigepartier bär vi ett ansvar för hela Solna och bör inte begränsa vårt politiska fokus till en enskild stadsdel.

Utmaningen för Bergshamrapartiet är nu att bevaka att förslagen i överenskommelsen verkligen genomförs. Viss skepsis är befogad. Vi ser att en rad förslag som alla partier stod bakom i budgeten för 2015 har hamnat i långbänk trots att de borde ha genomförts under året. Som exempel kan nämnas en övergripande trafikstudie för Solna som Kommunstyrelsen haft i uppdrag att ta fram. Ett annat exempel är uppdraget att beställa en extern genomlysning av stadens fastighetsbestånd, för att kunna få en god bild av underhållsbehovet.

Bernhard Huber, Matilda Baraibar, Victoria Johansson

407

På torsdagskvällen i Kafé Sjöstugan i Bergshamra hölls ett seminarium om vattenkvalitén i Brunnsviken. Många oroliga medborgare hade samlats för att ställa frågor till sakkunniga på området.

Det är uppenbart att Solna inte prioriterar vattenfrågan och därmed riskerar sina medborgares hälsa. Vid ett seminarium i Kafé Sjöstugan den 8 oktober presenterades resultatet av vattenprover som togs tidigare i höst. Vid Polska udden nära Bergshamraleden visade sig bakteriehalten vara på tok för hög.

Cirka sextio personer hade samlats för att lyssna till professor Lena Kautsky, Per Tholander, limnolog på Solna stad, och fil dr Katrin Holmström, miljöutredare på Sweco – som också modererade seminariet. Många av de närvarande ställde oroliga frågor: Tar barn skada om de badar i Brunnsviken? Kan hundar som dricker av vattnet bli sjuka? Kan jag bli magsjuk om jag får en kallsup? Inför seminariet testades vattnet vid fem olika mätstationer runt Bergshamra. Resultaten som presenterades på seminariet visar att det går bra att bada i Bergshamra, bara inte vid Polska udden.

Miljöpartiets Matilda Baraibar, en av huvudaktörerna bakom arrangemanget, sammanfattar:

– Jag hoppas att Solna tar ett bättre grepp om vattenfrågorna och regelbundet börjar mäta badvattenkvalitet, förbättrar dagvattenhanteringen och dessutom följer den ekologiska statusen i Brunnsviken. Solna bör ta sina medborgares hälsa på allvar!

414

Igår debatterade jag idrotten i Solna. Jag vill prata mer om spontanidrotten. 

Vi vill satsa på de små ögonblickens arenor
Friends arena kallas för de stora ögonblickens arena. Vi i Miljöpartiet vill satsa på de små ögonblickens arenor, anläggningar för spontanidrott nära där barnen bor.

Det behövs fler platser för spontanidrott, i bostadskvarter, i parker och på skolgårdar. Skolgårdarna är utmärkta platser som kan nyttjas av elever på dagtid och av allmänheter på kvällar och helger. Vi måste också rusta de idrottsplatser vi låtit förfalla.

Det handlar också om att öka tillgängligheten på våra anläggningar. I vintras märkte jag till exempel hur folk i Bergshamra började åka med sina barn till andra kommuner för att åka skridskor trots att vi har en jätte fin idrottsplats. Problemet var bara att det var svårt att veta vilka tider allmänhetens får använda isen. Folk tröttnade på att bära väskor med skridskor och hjälmar till IP för att upptäcka att de inte kunde åka. Det är rimligt att en idrottsplats har bestämda och fasta tider för allmänhetens åkning.

Vi måste bli bättre på att sköta om våra anläggningar
Det är också toppen att vi får en ny idrottshall i Ulriksdal, men vi måste också bli bättre på att underhålla de anläggningar vi har. Tillsammans med några andra föräldrar tränar jag ett härligt gäng barn i volleyboll. Det var kvällarna i gymnastiksalen i Bergshamra som väckte mitt politiska engagemang här i Solna. Jag insåg att det fanns mycket att förbättra i Solna. När vi kom till gymnastiksalen var det hål i golvet, hål i väggar, rejält trasiga basketkorgar och allmänt slitet. Efter lång tid och massor av tjat har det mest akuta åtgärdats, men jag har förstått att underhåller är eftersatt på många håll i kommunen. Vill du också jobba för att förbättra gymnastiksalarna? Då har jag ett tips, begär ut protokollet från den besiktning som görs av skolornas gymnastiksalar.

Vi ska ha den bästa idrotten för barnen, inte en idrott för de bästa barnen.
När vi volleybollen ville ha mer träningstid så bad man oss visa resultat. Vi skulle helt enkelt kvala in för att få fler tider. Laget bestod av nioåringar… Det här var ett misstag och ingen policy, men sätter fingret på något viktigt. Det är inte prestation som ska avgöra hur mycket träningstider ett barn får. Det ska heller inte vara någon skillnad på hur mycket träningstider pojkar och flickor får.

Tobias Östberg, bergshamrabo, medlem i MP Solna och kandidat till kommunfullmäktige 2014

 

359

Det som nu utspelar sig kring Fridhemsskolan gör mig både bestört och djupt imponerad. Det gör mig förfärad att skolan läggs ner, sättet det sker och på det sätt det drabbar barnen och deras föräldrar. Samtidigt är jag oerhört imponerad av kraften i föräldrarnas engagemang. Föräldrar som förutom att ta sitt ansvar som föräldrar också gör politikerna, tjänstemännens och journalisternas jobb för att rädda skolan.

Föräldrarna och barnen på Fridhemsskolan vill ha sin skola kvar. De vill ha en bra skola nära där de bor. Och det är de inte ensamma om. Föräldrar vill kunna välja skola, och man vill kunna välja en bra skola nära där man bor. Det är bra för barnen, gör livet lättare och det är bra för sammanhållningen i stadsdelen.

Det är inte genom att lägga ner skolor eller försaka dem som man bygger en bra stad, med levande stadsdelar. Det gäller Hagalund. Det gäller Bagartorp. Och det gäller i högst grad Bergshamra, där jag bor och mina barn går i skolan. Bergshamra är ett område med bra sammanhållning, mycket engagemang och där skolan spelar en central roll. För mig vore ett Bergshamra utan skola en katastrof. Det skulle rasera den sammanhållning och det engagemang som gör Bergshamra till en bra stadsdel att leva i.

Tyvärr upplever inte vi föräldrar med barn i skolan att stadens ledande politiker satsar på den. Nästan varje dag träffar jag föräldrar som undrar varför (m)ajoriteten inte vill något med skolan, varför de inte satsar.

Det är inte en känsla tagen ur luften, utan en insikt efter möten med stadens ledande politiker.

–          När föräldrar och barn tyckte att två gungor inte räcker på en skolgård för över 100 elever, tyckte (m)ajoritetens politiker att skolgården inte var något att satsa på (efter världens föräldrakampanj bytte de ledande politikerna linje, som tur var.)

–           När barn och föräldrar tycker att det är för lite personal på fritids, säger ansvarig politiker att det tvärtom var för många tidigare.

–          När föräldrar säger att det inte är rimligt att pengar som ska användas till våra barns skolgång används till lokaler skolan inte behöver, men tvingas hyra, sker ingen förändring.

–          När föräldrar undrar varför ansvariga politiker inte vill något svarar (m)ajoriteten med en sparplan på flera miljoner.

Det är inte genom att lägga ner Fridhemsskolan vi bygger ett Hagalund för framtiden. Det är inte genom att försaka stadsdelarnas skolor vi bygger en levande stad. Mandatperioden 2010-2014 känns tyvärr som fyra förlorade år för barnen.

En bra skola nära där barnen bor. Är det för mycket begärt?

Tobias Östberg

Solnaförälder och medlem i Miljöparitet i Solna

270

Debatten om behovet att överdäcka Bergshamraleden har pågått under många år. Vi välkomnar nu initiativet att ta ett helhetsgrepp om utvecklingen av Bergshamra. En överdäckning skulle läka Bergshamras urbana miljö, omvandla Bergshamra till en sammanhängande stadsdel och skapa ett levande centrum.

Peter Larsson, ledamot i Solna kommunfullmäktige

Den dag vi börjar bygga över Bergshamraleden vill jag att projektet uppnår ett antal effekter.

  1. Markväxling. Bygg bostäder över stora vägar istället för att bygga på annan värdefull mark.
  2. Bullerdämpning. En överdäckning minskar bullret och skapar en hälsosammare miljö för de boende i området, liksom för besökare i Hagaparken.
  3. Minska bostadsbristen. Det bör i första hand byggas bostäder ovanpå Bergshamraleden. För att skapa ett stadsrum som är vaket dygnet runt är det också viktigt med kontorslokaler, restauranger och kaféer i området.
  4. Bygg samman Bergshamra. En överdäckning ska omvandla Bergshamra syd och nord till en stadsdel och de nya kvarteren ska skapa en stadskänsla. Bergshamra centrum ska även efter överdäckningen bestå av ett levande torg med service, butiker och platser för möten mellan människor.
  5. Förbättra luftkvalitén.
  6. Skapa arbetstillfällen. En överdäckning är ett stort projekt som skapar många nya jobb.
  7. Skapa spridningsvägar för djur och växter i området. Det kan göras genom en naturbro som fungerar som en spridningsväg mellan Brunnsviken och Hagaparken.

Att överdäcka vägar kräver både ekonomiska resurser och naturresurser. Det är därför viktigt att en utförlig utredning utförs som räknar på finansieringen av projektet liksom på en teknisk kostnadsutredning av att byggnation med en ett yt-, naturresurs- och energieffektiv konstruktion, med minimal kemikalieanvändning och för ett klimatvänligt byggande.

Peter Larsson, ledamot i Solna kommunfullmäktige