Etiketter Inlägg med etikett "budget"

budget

102

Barn, miljö och cykel – dessa områden är i fokus i Miljöpartiets förslag till budget som finansieras med en skattehöjning på 38 öre.

År 2017 blev ett turbulent år för Solnas barn. Den kommunala skolan i Bergshamra skulle läggas ned. Den populära fritidsgården Torpet i Bagartorp skulle flytta. Bollens förskola i Råsunda kommer att förlora sin stora innergård när kvarteret byggs om. Så kan det inte fortsätta. Miljöpartiet vill stärka barn och ungas inflytande i Solna.

– Med ett förstärkt barnperspektiv kan vi få säkra skolvägar, roligare lekplatser och en tryggare stadsmiljö, säger Miljöpartiets kommunalråd Bernhard Huber.

Miljöpartiet vill också satsa på mindre barngrupper i förskolan och mer personal i skolan, vilket finansieras med 33 miljoner utöver Alliansens budget.

Solna har länge haft alldeles för låga ambitioner i sitt miljöarbete. Miljöpartiets påtryckningar har börjat ge avtryck men det krävs betydligt mer resurser för att ta tag i de stora miljöutmaningar som finns. I Miljöpartiets budget finns resurser för ett helt hållbarhetsteam som jobbar kommunövergripande med miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet och som bland annat ska ta fram en klimatstrategi för Solna. Dessutom förstärker vi det viktiga arbetet med miljöövervakning och miljötillsyn med 5 miljoner.

– Luftkvalitén måste förbättras, bullret behöver minska och vattnet i Solnas sjöar måste bli renare. Bara Miljöpartiet har rejäla satsningar på en bättre miljö i Solna, säger Miljöpartiets vice gruppledare Victoria Johansson.

Under 2018 avsätter Miljöpartiet också extra resurser för att komma igång med det nya naturreservatet vid Råstasjön.

Miljöpartiet vill också öka takten på Solnas cykelinvesteringar. Solna är ökänt bland länets cyklister på grund av de dåliga cykelvägarna och det krävs mycket arbete för att komma upp till samma nivå som grannkommunerna.

– De närmaste åren vill vi satsa 50 miljoner per år för att rusta upp och bygga ut Solnas slitna cykelvägnät, säger Bernhard Huber.

Miljöpartiet femdubblar därmed Alliansens blygsamma satsning på cykelinfrastruktur som för 2018 ligger på 10 miljoner efter att ha legat betydligt lägre under många år.

– Jag är trött på att skämmas över Solnas katastrofala cykelinfrastruktur. Vi är tydliga med att bilarna måste lämna plats till säkra och komfortabla cykelvägar, avslutar Victoria Johansson.

Fakta om Miljöpartiets budget

Största satsningen i driftbudget:

33 mkr till Barn- och utbildningsnämnden

varav

22 mkr på personalförstärkning

10 mkr på höjda lärarlöner

1 mkr på bättre mat

Satsningar gäller alla skoltyper, dvs förskola, grundskola, gymnasium och fritidshem

Största satsningen i investeringsbudget:

100 mkr för nybyggnation av skolor, kultur- och idrottslokaler m.m. (500 mkr 2018-2022)

50 mkr för cykelinvesteringar (250 mkr 2018-2022)

Föreslagen skattesats 17,50

Läs hela Miljöpartiets budget för 2018.

Miljöpartiet i Solna - Budget 2018

283

Se filmen om Friends arena - ur Miljöpartiets perspektiv!

Nu har Solna köpt sig ur Friends arena genom att överlåta sina aktier och andelar till en av de andra delägarna, fastighetsbolaget Fabege. Solna fick en symbolisk summa – 4 kronor – för affären medan kommunen fick betala 178,5 miljoner för att bli av med ansvaret för den förlusttyngda arenan. Miljöpartiet har alltid varit emot att Solna skulle gå in som delägare i arenan eftersom det har inneburit snåriga juridiska konstruktioner, hemliga avtal och obefintlig insyn i bolagen och ekonomin för oss politiker.

Att Sona har dragit sig ur arenan är positivt och i linje med vad Miljöpartiet hela tiden har velat. Låt oss dock aldrig glömma att notan för Solnas skattebetalare under de här 10 åren landar på över 700 miljoner kronor. Det ansvaret ligger helt och hållet på Alliansen. För att minnas alla konstiga turer och höga kostnader i arenaprojektet samt hur Miljöpartiet ställde sig till de beslut som fattades, har Miljöpartiets vice gruppledare Victoria Johansson gjort en film: Friends Arena – en återblick.

Kort version på Facebook / Youtube (1 minut)
Lång version på Facebook / Youtube (25 minuter)

290

Vi förväntar oss en fullständig ekonomisk redogörelse för vad arenaaffären har inneburit för Solna, säger Miljöpartiets gruppledare. 

Vi tycker att det är bra att kommunen nu ska lämna sitt engagemang i Friends Arena. Miljöpartiet har från början varit emot det ekonomiska upplägget bakom arenan eftersom vi politiker som bär det formella ansvaret för Solnas delägarskap har saknat tillgång till information om arenans ekonomi. Det enda vi har fått hantera är de årliga arenaförlusterna som minskar utrymmet för andra viktiga investeringar. Redan i våras föreslog Miljöpartiet i en motion att Solna under året skulle påbörja processen för att avveckla ägandet i Friends Arena, det är positivt att det förslaget har hörsammats. Inför beslutet förutsätter vi att kommunfullmäktige får en fullständig ekonomisk redogörelse för vad arenahistorien har inneburit för kommunen. Vi noterar också att överlåtandet av vår ägarandel i arenan är en av många uppgörelser med fastighetsbolaget Fabege som Solna gjort den senaste tiden. Det är inte helt oproblematiskt och vi förväntar oss att få veta hur hela paketet av överenskommelser mellan Solna och Fabege ser ut.

Bernhard Huber och Victoria Johansson, gruppledare för Miljöpartiet Solna

340

Höjda lärarlöner, satsningar på miljö och cykelinfrastruktur samt bättre beredskap för flyktingmottagandet – det är de viktigaste punkterna i Miljöpartiets förslag till budget som finansieras med en skattehöjning på 38 öre.

Under 2016 har flera olika undersökningar visat på att utvecklingen i Solnas skolor går åt fel håll. Elevernas och föräldrarnas nöjdhet med skolan minskar, resultaten sjunker och lärarnas löner har halkat efter jämfört med våra grannkommuner. Arbetsmiljön är ansträngd och många lärare berättar att de inte hinner med alla arbetsuppgifter. För att vända trenden krävs resurser för bland annat minskade barngrupper och klasstorlekar samt en tydlig lärarsatsning.

– Vi lägger hela 14 miljoner på höjda lärarlöner och 22 miljoner på personalförstärkningar. Satsningen gäller alla skoltyper, både förskola, grundskola, gymnasium och fritidshem, säger Bernhard Huber, kommunalråd och gruppledare för Miljöpartiet.

Kommunen har länge haft för låga ambitioner och saknat resurser för miljöarbetet. År 2017 ska Solna anställa en miljöstrateg vilket är positivt men inte tillräckligt för att kompensera den ständiga underfinansieringen av miljöåtgärder. Miljöpartiet vill ha ett helt hållbarhetsteam som jobbar kommunövergripande med miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet och som bland annat ska ta fram en klimatstrategi för Solna. Dessutom förstärker vi det viktiga arbetet med miljöövervakning och miljötillsyn med 5 miljoner, investerar 10 miljoner i renare vatten i våra vattendrag och lägger 10 miljoner extra på energieffektivisering och förnybar energi.

Solna har länge pratat om att ta fram en cykelplan och 2016 blev den första delen klar efter fyra års arbete. Nu är det dags att gå från ord till handling, börja prioritera cykel och vidta konkreta åtgärder ute på marken. Miljöpartiet investerar därför 20 miljoner mer än alliansen för att på allvar börja bygga modern cykelinfrastruktur i Solna. Vi satsar också 2 miljoner på att anställa personal som jobbar särskilt med hållbara transporter i stadsplaneringen för att trafiklösningarna för exempelvis cyklister ska bli bra från början.

– Alliansen har de senaste åren satsat bara en eller två miljoner på cykel i Solna. I år tar de ett litet kliv framåt men det löser inte på långa vägar problemen. Solna är ökänt bland länets cyklister på grund av de dåliga cykelvägarna, det kommer krävas mycket för att beta av det skuldberget, säger Victoria Johansson, vice gruppledare.

Miljöpartiet stärker upp arbetet med flyktingmottagande. Under 2017 ska kommunen välkomna 385 nyanlända Solnabor och då krävs beredskap både med bostäder, platser inom förskola och skola, vuxenutbildning, äldreomsorg, socialtjänst med mera. Vi förstärker nämnderna så att de har bättre möjligheter att ta ansvar för de människor som flyr undan krig och förföljelse. Även investeringsbudgeten utökas.

– Vi vill att mottagandet av flyktingar även fortsättningsvis ska hålla hög nivå, avslutar Bernhard Huber.

Fakta om Miljöpartiets budget

Största satsningen i driftbudget (utöver Alliansens budget)

37 mkr till Barn- och utbildningsnämnden
varav
14 mkr på höjda lärarlöner
22 mkr på personalförstärkning
1 mkr på bättre mat
Satsningar gäller alla skoltyper, dvs förskola, grundskola, gymnasium och fritidshem

Största satsningen i investeringsbudget (utöver Alliansens budget)

100 mkr för nybyggnation av skolor, äldreboenden, kultur- och idrottslokaler m.m. (500 mkr 2017-2021)
20 mkr för cykelinvesteringar (100 mkr 2017-2021)

Föreslagen skattesats 17,50

Budget 2017

Ladda ned Miljöpartiets budgetförslag.

 

359
Tillsyn av båtklubbar och skydd av Solnas vattendrag är två områden som det saknas resurser till i Solna.

Alliansen nonchalerar än en gång kommunens miljöarbete genom att rösta ned ett förslag om mer pengar till bevakning av buller, luftföroreningar, vattenkvalitet och gifter.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har ett stort ansvar för Solnas miljö. Utmaningarna är dock stora. Våra vattendrag Brunnsviken, Ulsvundasjön, Edsviken och Igelbäcken är fulla av miljögifter och övergödande ämnen. På flera platser är partikelhalterna i luften alldeles för höga vilket är skadligt för hälsan. Stora delar av kommunen är hårt utsatta för trafikbuller som leder till stress, sömnstörningar och hjärt- och kärlsjukdomar. Gifter som orsakar hormonstörningar och skadar djur och växter finns i plastleksaker på förskolor, möbler på äldreboenden, konstgräs på fotbollsplaner och kanske till och med i marken vid barnens lekplatser.

För att minska de negativa miljöeffekterna och riskerna för människors hälsa måste Solna jobba hårt för att minska bullret och utsläppen. Kommunen tar dock inte sitt ansvar. I Miljö- och hälsoskyddsnämndens budget saknas nämligen pengar för att ha råd med allt det viktiga arbete som behöver göras.

– Den senaste bullerkartläggningen från 2008 är inaktuell men inte en enda arbetstimme ska läggas på att uppdatera den. Enligt lagen måste Solna mäta luftkvaliteten men det har aldrig funnits någon mätstation i kommunen. För att rädda våra förorenade vattendrag behövs en strategi för god vattenstatus men den har helt strukits ur verksamhetsplanen, säger Jacques de Maré, ledamot i Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Varje år görs en kalkyl över nämndens resursbehov men när budgeten presenteras saknas alltid finansiering. I år är det värre än någonsin, skillnaden mellan behovet och tilldelade resurser motsvarar nästan tre heltidstjänster. Miljöpartiet anser att Solna inte har råd att snåla i frågan om miljön och invånarnas hälsa. Därför föreslog vi att budgeten skulle återremitteras så att nämnden kunde be om mer resurser. Det tillskott som skulle behövas motsvarar ungefär en promille av kommunens totala budget. Tyvärr röstade alliansen ner förslaget och accepterade därmed att verksamheten underfinansieras ännu ett år.

– Alliansens ständiga nedprioritering av Miljö- och hälsoskyddsnämnden visar på bristande respekt för lagstiftningen och för kommunens invånare. Om Solnaborna själva fick välja tror jag att de skulle tycka att en promille av budgeten var ett lågt pris att betala för en bättre och mer hälsosam miljö, säger Jacques de Maré.

273

Under många år har Kulturskolan erbjudit ett digert program för Solnas skolor och förskolor. Musikpatrullen, teaterlek och sagostunder var exempel på uppskattade kulturaktiviteter som skolklasser och förskolegrupper kunde besöka utan kostnad. Över 6000 barn kom årligen i kontakt med Kulturskolans verksamhet som också sådde fröet för barnens intresse för musik, dans, teater senare i livet.

Men 2012 gjordes en drastisk omvändning. Under ledning av Marianne Damström-Gereben (L) lanserade kulturnämnden en ”marknadsmodell” som gick ut på att förskolor och skolor skulle betala för deltagandet i aktiviteterna. De flesta skolchefer insåg ganska direkt att man inte skulle ha råd att betala 50 kr eller mer per barn och vi ser nu vad det har lett till. Bara drygt 1000 barn kommer numera i kontakt med Kulturskolans erbjudande. Grundskolorna har helt slutat att köpa in sig på aktiviteterna. Följden av Liberalernas marknadsmodell för barnkulturen är helt enkelt en avveckling av en mycket uppskattad verksamhet.

Givetvis vill i Miljöpartiet inte ha det så och vi undrar därför om Kulturnämndens nuvarande ordförande, Peter Edholm (L), är beredd att återupprätta möjligheten för Solnas barn att kunna gå på roliga musikpatrullen, spännande teaterlek och mysiga sagostunder?

Tobias Östberg (MP) 2:a vice ordf i kultur- och fritidsnämnden
Bernhard Huber (MP) kommunalråd

Texten publicerades som insändare i Vi i Solna

325

Missnöjet över Solnas cykelinfrastruktur bara växer och växer. I tidningar, bloggar och sociala medier ondgör sig cyklister över de usla cykelbanorna i kommunen. Orsaken till bristerna, och till missnöjet, är att Solna under flera decennier låtit cykelvägnätet förfalla. Det har saknats pengar för både drift och underhåll.

Solna lägger ynkliga 2 miljoner kronor på cykelinfrastruktur i sin årliga investeringsbudget. Moderatledda Sollentuna, en kommun med lika många invånare, satsar 40 miljoner kronor. Sundbyberg har också höga ambitioner och vill bli Sveriges bästa cykelstad 2025. Även där är Moderaterna med och styr.

Vi i Miljöpartiet vill inte ha det så här, och vi har tröttnat på att göra enkla politiska poänger. Det räcker nu! Solna måste komma igång och börjar investera i cykelvägnätet på riktigt, så som våra grannkommuner. Vi vill att även Solna tar tillvara den entusiasm som finns för hållbart resande på två hjul.

Därför har vi ett konkret förslag till Solnamoderaterna: Vad sägs om att göra en ordentlig satsning i kommande budget och tiodubbla cykelinvesteringarna till 20 miljoner kronor? Det är fortfarande bara hälften av vad Sollentuna satsar, men en bra början för att göra skillnad på riktigt. Det finns en nyss antagen cykelplan för Solna, nu måste planerna bli verklighet. På pappret är alla partier överens, men vi har ännu inte sett några pengar.

Så kom igen, låt Solnaborna se en verklig satsning på cyklisterna i budgeten för 2017. Nu har ni chansen att slå oss med häpnad, ta den!

Bernhard Huber, Victoria Johansson
Gruppledare för Miljöpartiet Solna

374

Solnas nya cykelplan antogs av kommunstyrelsen den 16 maj. Men två stora frågetecken kvarstår: konkreta åtgärder och finansiering. Dessutom har Alliansen ännu en gång valt att runda kommunfullmäktige i en viktig fråga. 

Efter nästan fyra års arbete har nu Solna lyckats producera en cykelplan, ett strategidokument som ska ligga till grund för planering och utveckling av cykelvägnätet i Solna. Vi i Miljöpartiet, som redan våren 2012 efterfrågade en cykelplan, är glada att den nu är färdig. Men synen på vad en cykelplan ska innehålla har ändrats under arbetets gång och detta har vi länge varit kritiska till. Trots den långa processen saknas fortfarande konkreta förslag eftersom Alliansen har valt att ta fram åtgärderna i ett separat åtgärdsprogram, ett dokument som inte har kunnat påbörjas ännu. Hur lång tid det kommer dröja innan förslag presenteras och åtgärder kan börja genomföras återstår att se.

Ett annat problem är att Alliansen hittills inte har visat någon vilja att satsa på cykelfrågorna i budgetarbetet. På tre år har man endast lagt 4 miljoner kronor på cykelåtgärder, motsvarande 0,6% av stadens investeringsbudget. Nu har stadsledningen dessutom lämnat en brasklapp om att det kommande åtgärdsprogrammet måste rymmas inom tekniska nämndens budget och att tekniskt komplicerade eller dyrare lösningar inte bör belasta planen. Detta är ett olyckligt resonemang men knappast något nytt. Precis som på många andra områden vill de styrande i Solna ogärna öppna plånboken trots att behoven är stora och vinsterna av satsningar ännu större. Men om Solna ska bli en stad där fler människor vill cykla krävs krafttag och investeringar. Därför kommer det inte att räcka med de småsummor som hittills har presenterats om vi ska kunna se några effekter inom en överskådlig framtid.

Det finns också en tydlig ovilja hos den styrande Alliansen att erkänna att prioriteringar mellan trafikslag behöver göras om fler ska välja att cykla i Solna och Stockholmsregionen. Ett av målen i cykelplanen är att 20% av resorna år 2030 ska vara cykelresor. Idag görs endast 5% av resorna i Stockholmsregionen med cykel och bara 6% av Solnaborna använder cykel som sitt huvudsakliga färdmedel till arbete eller studier. Det kommer därmed krävas en kraftig omfördelning från resor med bil till resor med cykel för att målet ska kunna nås. Eftersom gaturummet är begränsat behöver de kapacitetsstarka och energisnåla färdmedel som har potential att transportera flest människor på liten yta prioriteras.

De senaste åren har cykelfrågorna varit heta i Solna. Många Solnabor, cykelpendlare och besökare har bidragit till att få upp frågorna på agendan genom att peka på de problem som finns idag och hur situationen skulle kunna förbättras. De politiska debatterna om cykling och cykelns roll i staden har varit många och långa och under hela processen med cykelplanen har utgångspunkten varit att det viktiga beslutet om cykelplanen slutligen skulle fattas i kommunfullmäktige. Trots detta har Alliansen nu på sluttampen valt att runda det högsta beslutande organet och göra om planen till en “strategi för cykling” som utan debatt avgörs av kommunstyrelsen.

476

Rädslan för att halka oroar många äldre och gör att de drar sig för att gå ut vintertid. Solna stad borde därför dela ut broddar till äldre i kommunen, tycker Margareta Randwall (MP) och ställde en enkel fråga i kommunfullmäktige nyligen.

Broddar förebygger fallolyckor och ett förebyggande arbete ger vinster för både individen och för samhället, argumenterade Margareta. Varje vinter i Sverige skadas omkring 25 000 personer så svårt i fallolyckor att de måste uppsöka sjukhus. Med stigande ålder ökar fallrisken, samtidigt som många äldre lider av benskörhet. Dessutom är återhämtningstiden efter en skada längre för äldre. Fallolyckorna innebär stora kostnader för vård, färdtjänst och hemtjänst. Sammantaget är detta alltså ett stort problem.

Margareta pekade på att andra kommuner, till exempel Haninge, redan satsar på att ge bort broddar till invånare över 65 år.

Frågan om det finns planer på att dela ut broddar ställdes till omvårdnadsnämndens ordförande Samuel Klippfalk (KD). En enkel fråga ska kunna besvaras med ja eller nej och svaret blev nej. Inga pengar finns avsatta till detta i Solna stads budget.

513

Höjda lärarlöner, investeringar i cykelinfrastruktur och bättre beredskap för flyktingmottagandet – det är de viktigaste punkterna i Miljöpartiets förslag till budget som finansieras med en skattehöjning på 38 öre.

Solnas skolor och förskolor har allt svårare att rekrytera personal. Lärarnas löner har halkat efter jämfört med våra grannkommuner. Arbetsmiljön är ansträngd och många lärare berättar att de inte hinner med alla arbetsuppgifter.

– Vi tar tag i saken och lägger 20 mkr på höjda lärarlöner och 22 mkr på personalförstärkningar, säger Bernhard Huber, gruppledare för Miljöpartiet.

Satsningen gäller alla skoltyper – förskola, grundskola, gymnasium och fritidshem.

Solna saknar ambitioner och resurser i arbetet med miljöfrågor. Miljöpartiet förstärker därför miljö- och hållbarhetsarbetet med 5 mkr och lägger dessutom 10 mkr på investeringar i energieffektivisering och förnybar energi.

– Den här satsningen gör det möjligt för Solna att börja jobba strategiskt med miljöförbättringar. Det är dags att vi börjar mäta regelbundet hur det står till med luft, buller och vattenkvalitet, säger Victoria Johansson, 2:a vice gruppledare.

När det gäller cykel är det dags att gå från ord till handling. Solna har inte prioriterat cykel och det märks. Miljöpartiet satsar därför 15 mkr för att på allvar börja bygga modern cykelinfrastruktur i Solna. Det kan jämföras med Alliansen som satsar en miljon.

– Det visar att viljan saknas hos Alliansen och att de tycks oförmögna att släppa ratten. Solna behöver en modern cykelinfrastruktur och för att höja kompetensen vill vi anställa en person som enbart jobbar med cykelfrågor, säger Matilda Baraibar, vice gruppledare.

Miljöpartiet tar även höjd för det ökande flyktingmottagandet. Vi förstärker nämnderna så att de har bättre möjligheter att ta ansvar för de människor som undanflyr krig och förföljelse.

– Vi vill att mottagandet av flyktingar även fortsättningsvis ska hålla hög nivå, avslutar Bernhard Huber.

Fakta om Miljöpartiets budget

Största satsningen i driftbudget

42 mkr till Barn- och utbildningsnämnden

varav
20 mkr på höjda lärarlöner
22 mkr på personalförstärkning

Satsningar gäller alla skoltyper, dvs förskola, grundskola, gymnasium och fritidshem

Största satsningen i investeringsbudget

15 mkr för cykelinvesteringar (75 mkr 2016-2020)
10 mkr för energieffektivisering och förnybar energi (50 mkr 2016-2020)

Föreslagen skattesats 17,50
Ladda ned Miljöpartiets budgetförslag.

453

Miljöpartiets gruppledare kommenterar överenskommelsen.

Miljöpartiet tycker att det är positivt att Solnas minoritetsstyre söker stöd för sitt budgetförslag utanför Alliansen. Uppgörelsen med Bergshamrapartiet innehåller rimliga förslag som är i linje med vår politik. Vi ser dock ett problem i att alla politiska prioriteringar i uppgörelsen handlar om stadsdelen Bergshamra. Som fullmäktigepartier bär vi ett ansvar för hela Solna och bör inte begränsa vårt politiska fokus till en enskild stadsdel.

Utmaningen för Bergshamrapartiet är nu att bevaka att förslagen i överenskommelsen verkligen genomförs. Viss skepsis är befogad. Vi ser att en rad förslag som alla partier stod bakom i budgeten för 2015 har hamnat i långbänk trots att de borde ha genomförts under året. Som exempel kan nämnas en övergripande trafikstudie för Solna som Kommunstyrelsen haft i uppdrag att ta fram. Ett annat exempel är uppdraget att beställa en extern genomlysning av stadens fastighetsbestånd, för att kunna få en god bild av underhållsbehovet.

Bernhard Huber, Matilda Baraibar, Victoria Johansson

462

Budgetdebatten i Solna kommunfullmäktige pågår. Här kan ni läsa Susanne Nordlings, gruppledare för Miljöpartiet i Solna, inledningsanförande:

”Solna är en fantastisk stad att bo och leva i. Närheten till grönska och vatten och människor med olika bakgrund gör det möjligt att tillsammans skapa en hållbar framtid.

Solna skulle kunna bli en grön stad. En stad där människor och natur lever i samklang i vår urbana miljö. Vi har gett vår budget namnet en ”Grön stadsutveckling” – vilket betyder att staden utvecklas både ekologiskt, socialt, och ekonomiskt hållbart.

I en grön stad styrs staden av insikten om att allt hänger ihop.

Stadens ekonomi och alla beslut tar hänsyn till att det vi gör nu har effekt på framtiden.

I Miljöpartiets budget satsar vi 9,5 mkr mer än Alliansen på klimat och miljöfrågor.

I Miljöparitets budget satsar vi 37 mkr mer än Alliansen på barn och unga. På skolan och förskolan, på fritidsverksamheter och på sociala insatser.

Därtill gör vi realistiska investeringar, som leder till faktiskt renovering av stadens mycket eftersatta skolfastigheter, och avsätter 75 mkr mer än Alliansen under de närmaste fem åren, till investeringar i stadens skolfastigheter, och till energieffektiviseringar av det samma. Alliansen lovar renovering, år efter år, och i valrörelsen, men de pengar ni avsätter räcker inte långt.

Att göra som Alliansen och låta våra barn gå i skolor som förfaller är både kapitalförstöring och kunskapsförstöring, baserat på kortsiktigt tänk som ingen tjänar på i längden.

På samma sätt är Alliansen bristande respekt för vår natur och biologiska mångfald också förstöring av såväl ekologisk, humana och ekonomiska värden, med ett kortsiktigt tänk. Råstasjön måste bevaras, och den måste bevaras permanent, det tjänar vi alla i Solna på.

Miljöpartiet investerar också 25 mkr i en Social investeringsfond under de 5 närmaste åren, det gör vi för våra mest utsatta i staden. Därför att en stad måste värna om de som har de svårast, då skapar vi en stark stad med tydlig social sammanhållning, ingen ska lämnas utanför.

Solidaritet mellan oss människor, med kommande generationer och med djur, natur och det ekologiska systemet genomsyrar miljöpartiets ekonomiska beslut.

Solna ska vara en modern, mänsklig och miljövänlig stad. I vår politiska viljeyttring sätter vi upp tydliga mål gällande klimat- och miljö för en hållbar stadsutveckling, gällande hög kvalitet i barnomsorg och skola där alla talanger tillvaratas och där alla barn kan känna sig trygga. Vi vill också öka demokrati och öppenheten i staden, för ökad medborgardelaktighet och insyn. Vi låter dessa mål styra stadens ekonomiska politik. Och vi låter detta styra vår stadsutveckling, exempelvis utvecklingen av Hagalund, Bagartorp eller Bergshamra.

För att klara av att leda denna stad på ett hållbart vis och för att klara av att göra nödvändiga satsningar på våra barn och unga är det nödvändigt att höja skatten, vi gör en försiktigt höjning med 18 öre (som ändå gör stor skillnad) och föreslår en skattesats på 17:30 öre per skattekrona. Det gör vi för att det är långsiktigt lönsamt, det gör vi för att klara av välfärden i staden.

Det gör vi för att en grön stad har höga ambitioner.

I Alliansens budget saknar vi ambitioner. Deras budget innehåller en viljeriktning som nämner en enda sak: företagsvänlighet. Det är en bra punkt, och alliansen gör ett bra jobb här, men det är långt ifrån tillräckligt för att klara av välfärden, för att ge våra barn tillräckligt bra barnomsorg och skola.

I valrörelsen lovade allianspartierna mycket, men budgeten innehåller inga nya satsningar, varken på skolan, på våra äldre, eller på miljön eller klimatet. Och ni i Alliansen väljer att använda er viljeyttring åt att klaga på Sveriges rödgröna regering och peka på att ni med den nya regeringen får svårt att genomföra er politik. Vad betyder det? Med er styrande minoritet har ni makten i Solna.

För att kunna genomföra vår gröna politik är det nödvändigt att också satsa på en ny styrning av staden. Vi vill skapa ett hållbarhetsteam under kommunstyrelsen – som jobbar övergripande med Miljö och klimat, med socialt ansvarstagande, med demokrati. Knutet till hållbarhetsteamet ska även likabehandlingskommittén och internationella kommittén vara.

Miljöpartiet satar på ett hållbart Solna, där barnen är viktigare än en hundring i plånboken. Där Råstasjön är viktigare än några få bostadsrätter. Där trygga skolvägar är viktigare än bilen.”

 Se hela debatten här. 

Läs hela Miljöpartiet i Solnas budget här.