Etiketter Inlägg med etikett "detaljplan"

detaljplan

Brandgasschakt
Illustration av brandgasschaktet som planeras mitt på en förskolegård vid Klövervägen i Råsunda

Ett friskluftsintag vid E4:an, ett brandgasschakt på en förskolegård och ett ventilationstorn precis intill ett bostadsområde. Fanns det inga bättre placeringar för Gula linjens tekniska anläggningar? Solnabornas hälsa borde tas på allvar, anser Miljöpartiets kommunalråd Bernhard Huber.

Just nu kan allmänheten lämna synpunkter på järnvägsplanen och detaljplanen för tunnelbanans nya gula linje mellan Odenplan och Arenastaden. Projektet innehåller så klart en hel del tekniska och praktiska utmaningar och på flera områden har det behövt göras kompromisser, till exempel har Arenastadens station flyttats till ett annat, billigare läge än det som först föreslogs. Nu kommer dock förslag om att kompromissa med Solnabornas hälsa och där måste vi sätta ned foten.

Den nya tunnelbanan kräver flera olika tekniska anläggningar. Det handlar bland annat om ett friskluftsintag som försörjer perrongerna med luft, ett schakt som ventilerar ut farliga brandgaser om det skulle inträffa en brand och ett ventilationstorn där förorenad luft från tunnelbanan släpps ut ovan jord. I detaljplaneförslaget har dessa anläggningar placerats på ytterst opassande platser. Friskluftsintaget ska enligt förslaget byggas vid E4:an, i handlingarna kan man läsa att ”Luften tas in ca 10 meter över E4:an för att få en så god luftkvalitet som möjligt”.

Friskluftsintag vid E4:n – vy från Tomtebodavägen

– Att bästa tänkbara luftkvalitet skulle uppnås genom att ta in luft ovanför Sveriges största väg, som på grund av den omfattande trafiken har höga halter av luftföroreningar, måste jag starkt ifrågasätta, säger Bernhard Huber.

Det nämnda brandgasschaktet ska placeras på förskolorna Klöverns och Fyrklöverns förskolegård i Råsunda. Förutom det anmärkningsvärda i att ventilera ut brandgaser på barnens lekplats kommer gården bli mindre och trängseln öka, framför allt under byggskedet. För sin hälsa och motoriska utveckling har barn ett stort behov av tillräckligt stora ytor för lek och utevistelse, därför är den föreslagna placeringen av brandgasschaktet problematisk.

Slutligen föreslås att ventilationstornet från tunnelbanan ska placeras bara 25 meter från bostäderna i kvarteret Fogdevreten utmed Solnavägen. Där ska ut all luft från tunnelbanans sträckning mellan Odenplan och Arenastaden ofiltrerat ventileras ut. Enligt miljökonsekvensbeskrivningen för projektet kommer partikelhalterna i bostadsområdet att fördubblas vintertid jämfört med idag. Risken är att en stor del av den förorenade luften kommer att sugas in i bostäderna via ventilationen. Men det behöver inte bli så, i handlingarna finns nämligen tre olika tänkbara placeringar för ventilationstornet. Ett av lägena ligger längre bort från bostäderna och bedöms som det bästa alternativet för de boendes hälsa. Tyvärr har man istället valt det alternativ som är sämst ur hälsosynpunkt med hänvisning till att den lösningen är billigare.

Ventilationstorn vid Fogdevreten

– Här finns uppenbara risker för att man planerar utifrån kortsiktiga ekonomiska kalkyler istället för vad som är bäst för människors hälsa på lång sikt. Vi i Miljöpartiet vill inte göra experiment med Solnabornas hälsa och därför anser vi att både friskluftsintaget, brandgasschaktet och ventilationstornet borde ges nya placeringar så att vi kan säkerställa bra luftkvalitet för barnen, de boende och resenärerna på gula linjen, avslutar Bernhard Huber.

281

600 istället för 900 bostäder, större förskolegård, skydd av parkens träd och mer sol och dagsljus – det är huvuddragen i Miljöpartiets alternativförslag.

Sedan våren 2015, när Solna stad gjorde ett markbyte med Råsta Holding, har det funnits byggplaner för området vid Jonstorpsvägen i Huvudsta. Under 2016 påbörjades ett formellt planarbete för nya bostäder och nu har ett första programförslag varit ute på samråd.

Miljöpartiet är positiva till att det byggs nya bostäder och även kontor, förskolor och annan samhällsservice i området kring Jonstorpsvägen. Men vi är inte nöjda med det presenterade förslaget som utgår från 800-900 nya lägenheter.

I Miljöpartiets förslag finns det totalt cirka 600 nya bostäder.

– Vårt förslag omfamnar den befintliga byggnationen mer varsamt och skapar en bättre koppling till den struktur som området har idag, säger Miljöpartiets kommunalråd Bernhard Huber.

Området föreslås vara öppet mot syd och sydväst för att både den befintliga bebyggelsen och de nya husen ska få tillräckligt med sol och dagsljus. I den östra delen av området finns många värdefulla träd som med vårt förslag kan bevaras som en sammanhängande parkmiljö. Miljöpartiet anser också att den planerade förskolan bör placeras i en lägre byggnad med en ordentlig gård i sydläge och närhet till både park och fotbollsplan.

– Miljöpartiets förslag är en väl avvägd kompromiss som värnar den befintliga bebyggelsens kvalitéer och skapar en trevlig stadsmiljö med människan i centrum, säger Bernhard Huber.

Miljöpartiets förslag för Huvudsta 3:1 och kv Krukmakaren
Miljöpartiets förslag

 

Läs även Miljöpartiets programsamrådsyttrande.

 

 

 

420

Alla partier är överens om Solnas nya översiktsplan. När vi nu ska arbeta vidare med mer konkreta planer och byggprojekt kommer vi i Miljöpartiet att fokusera på två saker: hållbar stadsutveckling och bättre medborgardialog.

På kommunfullmäktige 21 mars 2016 antogs Solna stads nya översiktsplan som tar sikte på hur Solna ska växa och utvecklas fram till år 2030. Planen ersätter den tidigare som har gällt sedan 2006. Miljöpartiet står, precis som övriga partier i kommunen, bakom det nya dokumentet som med stora penseldrag målar upp en riktning för vår framtida stadsplanering. Vi anser att det är mycket värdefullt och positivt att alla partier har kunnat enas om en beskrivning av de utmaningar som vår stad står inför och övergripande strategier för att hantera dem.

Samtidigt är vi medvetna om att när strategier och prioriteringar ska konkretiseras kommer vi politiker göra olika bedömningar av vad som är viktigast och hur vi ska gå till väga. Översiktsplan 2030 är helt enkelt ett dokument som kan tolkas på flera sätt och det är både en styrka och en potentiell svaghet, för det ställer höga krav på oss som politiker när vi gör våra tolkningar.

I detta kommer Miljöpartiet fortsätta betona hållbarhetsperspektivet och verka för att Solna verkligen ska bli den attraktiva, sammanhållna och levande stad som vi alla pratar om: med hållbar miljö, ett modernt transportsystem och med en stadsplanering som tar tillvara och utvecklar våra värdefulla och uppskattade park-, natur- och kulturmiljöer.

I arbetet med översiktsplanen har vi vid flera tillfällen poängterat vikten av medborgardialog och att lyssna på vad Solnabor tycker och vill i frågan om kommunens utveckling. Vi har också kommit med kritik mot processen när vi har upplevt att man varken har lyssnat tillräckligt eller säkerställt att invånare från alla stadsdelar i Solna oavsett kön, ålder, inkomstgrupp, utbildningsnivå och bakgrund har getts möjligheter att påverka.

Översiktsplanen är ett av flera dokument som tillsammans skapar en helhet och ska styra stadsplaneringen. I den helheten ingår även exempelvis Solnas cykelplan, grönplanen och riktlinjer för bostadsförsörjningen. Arbetet med alla dessa dokument har dragit ut på tiden och satts på paus i väntan på en färdig översiktsplan. Nästa steg för Solna blir därför att återuppta arbetet med övriga planer och se till att de kompletterar de övergripande strategierna och de breda penseldragen med konkreta förslag och tydliga besked om vilka åtgärder som behöver vidtas för ett bättre cykelvägnät, trivsammare parker- och grönområden och för att klara bostadsbyggandet i kommunen. Även arbetet med att ta fram fördjupade översiktsplaner, program och detaljplaner för specifika byggprojekt kommer att få avgörande betydelse för hur Solnas utveckling verkligen blir.

Miljöpartiet i Solnas ställningstaganden under översiktsplaneprocessen

Samrådsyttrande (2015-08-31, 12 sidor)
Utställningsyttrande (KS 2015-11-16, 2 sidor)
Yttrande Antagande av Översiktsplan 2030 (KS 2016-03-07, 1 sida)

På Solna stads webbplats finns den slutgiltiga versionen av Solnas Översiktsplan 2030.

Det är ett underbart besked att Solna stad accepterar Mark- och miljööverdomstolens dom om byggnationen vid Råstasjön.

En överklagan till Högsta domstolen hade haft en oviss utgång och kostat mycket tid, kraft och pengar. Det är bättre att Solna fortsätter bygga bostäder i områden där alla partier är överens. Vi kan komplettera Arenastaden med nya bostäder och samtidigt värna populära rekreationsområden.

Miljöpartiet inkom förra veckan med ett formellt krav till kommunstyrelsen om att inte överklaga Råstasjödomen.

–       Det är oerhört glädjande att vi nu kan ta detta beslut i politisk enighet, säger Miljöpartiets kommunalråd Bernhard Huber.

Vi vill åter igen tacka alla Solnabor, alla föreningar och organisationer som har kämpat för att Råstasjön räddas! Ni har gjort skillnad!

Mark- och miljööverdomstolen har stoppat detaljplanen för bostäder vid Råstasjön. Samtidigt har man öppnat för möjligheten att överklaga beslutet till Högsta domstolen. Miljöpartiet kräver nu att Solna släpper byggplanerna, Råstasjön måste skyddas permanent.

I över fyra års tid har Solna stad försökt få klartecken för att bygga bostäder vid Råstasjön.  Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har nu satt ner foten och sagt att Solna inte har rätt att upphäva strandskyddet kring sjön och bygga hus så nära vattnet som det har varit tänkt. Detaljplanen är upphävd och det finns därför alla förutsättningar för att gå vidare med planerna på att inrätta ett naturreservat kring Råstasjön.

Men MÖD har också gett Solna lov att, senast den 14 mars, överklaga domen till Högsta Domstolen (HD). Därmed är det inte säkert att den juridiska processen är över, allt beror på hur Alliansen i Solna väljer att agera. Om Solna vill driva frågan om byggplanerna vid Råstasjön till sin spets kommer det sannolikt dröja ytterligare ett till två år innan frågan slutligen avgörs. För att frågan ens ska tas upp av HD måste dessutom prövningstillstånd ges och det finns inga garantier för att få ett sådant.

– Det är dags för Alliansen i Solna att tänka över hur mycket tid, pengar och politiskt kapital man vill kasta bort på försöka att köra över Solnaborna ännu en gång, säger Miljöpartiets kommunalråd Bernhard Huber.

Det folkliga motståndet mot byggplanerna är stort, aldrig tidigare har en fråga väckt så starkt intresse och så mycket känslor i Solna. Miljöpartiet anser att det rätta vägvalet för Solna stad är att acceptera domstolens beslut och avstå från att överklaga det. Eftersom frågan om Råstasjön är så viktig för Solna är det enda rimliga att det är vi politiker som får fatta det formella beslutet om hur den juridiska situationen ska hanteras. Miljöpartiet lämnar därför idag in ett förslag till kommunstyrelsen – vi kräver att partierna på nästa möte den 7 mars politiskt tar ställning till frågan om ett överklagande och säger klart nej. Råstasjön är för unik för att inte bevaras och skyddas för framtida generationer.

Idag kom Mark- och miljööverdomstolens (MÖD) dom i målet om byggplanerna vid Råstasjön. Det är oerhört glädjande att domstolen går på Naturskyddsföreningens, Världsnaturfonden WWF:s och Hyresgästföreningens linje och säger ja till att strandskyddet respekteras.

Vi är många som har väntat på detta besked, för det är många i Solna som har protesterat mot byggplanerna och engagerat sig för att bevara Råstasjöns unika natur- och rekreationsvärden.

– Nu gäller det att Solna stad tar ett omtag i frågan och ser till att Råstasjön får det skydd som naturområdet förtjänar genom att inrätta ett naturreservat, säger Miljöpartiets kommunalråd Bernhard Huber.

Under processen i MÖD har det visat sig att det finns annan mark nära Arenastaden att bygga på för att ersätta bostäderna vid Råstasjön. Solna kan alltså uppfylla sitt åtagande i tunnelbaneförhandlingen om Gula linjen även utan marken vid Råstasjön.

Vi är glada för att vi fått gehör för att värna den unika miljön. Nätverket Rädda Råstasjön, Naturskyddsföreningen i Solna-Sundbyberg, Världsnaturfonden WWF, Hyresgästföreningen, Solnabor och andra har kämpat länge för att Råstasjön ska skyddas. Aldrig tidigare har en fråga väckt så starkt intresse och så mycket känslor i Solna.

– Dagens besked är en stor seger, avslutar Bernhard Huber.

Kontakt: Bernhard Huber, bernhard.huber@mp.se, tfn 072-5434052

486

Miljöpartiet tycker att det är anmärkningsvärt att Solna stad förser Mark- och miljööverdomstolen med bristfällig information.

Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) prövar för närvarande den överklagade detaljplanen för 600-700 bostäder vid Råstasjön. Solna stad har nu med hjälp av en advokatfirma skickat in ett omfattande yttrande med 13 bilagor till domstolen. I Solna stads huvudyttrande påstår kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk (M) att den överklagade detaljplanen ska inräknas som Solnas åtagande i Stockholmsförhandlingen om att bygga 1000 bostäder i Arenastaden. Han menar att utbyggnaden av den gula tunnelbanelinjen står och faller med bostäderna vid Råstasjön.

— Det är helt enkelt fel, för ett politiskt beslut om att just Råstasjödetaljplanen måste ingå i Stockholmsförhandlingen finns inte, säger Miljöpartiets kommunalråd Bernhard Huber.

Pehr Granfalk slirar också med sanningen när han påstår att det inte finns andra ytor i tunnelbanans influensområde som kan bebyggas för att fullgöra stadens åtagande. Sanningen är att det finns exploateringsmark i Arenastaden längs Dalvägen som Solna så sent som i våras definierat som ett möjligt bidrag till tunnelbanefinansieringen. Det finns även andra områden vid Solna station och i närliggande Frösunda som för närvarande prövas eller kommer att prövas för bostadsbyggnation. Vidare bör också delar av Hagalund anses vara inom Arenastadens södra tunnelbaneuppgångs influensområde. För Hagalund finns ambitiösa planer till förtätning med bostäder.

Det finns ett massivt medborgerligt motstånd mot byggnationen vid Råstasjön. Att Solnas politiska ledning nu lägger all prestige (och omfattande advokatkostnader) i att påstå att hela Stockholmsförhandlingen är i fara om detaljplanen inte godkänns är genant.

– Faktumet att Pehr Granfalk slirar med sanningen gentemot en av Sveriges högsta domstolar, är mycket anmärkningsvärt, avslutar Bernhard Huber.

Läs även Råstasjöns avgörande i Vi i Solna (10 nov 2015)!

Solnas styrande allians gör upp med byggherrar bakom stängda dörrar när det kommer till stadsutveckling. Staden skulle må bättre av mer konkurrens och större insyn från oppositionen.

I Mitt i Solna kunde vi läsa om kommunstyrelseordförande Pehr Granfalks (M) punktlista för hur Solna ska byggas i framtiden. Vi delar hans uppfattning att Solna ska bli mer stadslikt med levande karaktär. Men om man som vi, också vill att staden ska vara både socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar, så krävs ett annorlunda tillvägagångssätt än alliansens.

Vi vill se mer samarbete över partigränserna. I dagsläget gör de upp med enstaka enorma byggföretag bakom stängda dörrar om stadsutvecklingen – det handlar om att krama ut maximalt pris för (ofta) gigantiska markytor. Detta tillvägagångssätt hindrar konkurrens, något som alliansen annars ofta påstår sig värna, och resulterar i de dyraste tänkbara lägenheterna. Och ingen insyn får oppositionen heller förrän förslagen är färdigutarbetade.

Vi vill istället se att Solna vågar öppna upp byggprocessen för fler aktörer och vågar prioritera både sociala, estetiska och gröna värden när staden ska förtätas. Vi vill att Solna aktivt börjar använder sig av markanvisningstävlingar där alla byggherrar välkomnas att öppet lämna in sina bidrag för hur marken kan byggas. Konkurrens stimulerar nämligen kreativa lösningar (t.ex. på miljöområdet) och pressar priset på lägenheterna. Fördelarna med att också begränsa detta till mindre markytor är att det ger möjlighet för mindre byggbolag att koma in i Solna.

Slutligen anser vi att Solnas borgerliga allians måste ger upp sitt ideologiska motstånd mot hyresrätter och börja anvisa mark för byggnation av hyresrätter. I Solna finns flera små privata (och en kommunal) hyresrättsaktör som är intresserade av att vara med och förtäta Solna. Tyvärr vittnar dessa aktörer om att de aldrig bjuds in till alliansens stängda möten. Och något annat sätt finns ju tyvärr inte om man vill få bygga i Solna.

Matilda Baraibar, oppositionsråd Miljöpartiet i Solna
Sara Kukka-Salam, oppositionsråd Socialdemokraterna i Solna

412

Miljöpartiet tycker att det är bra att Solna stad har tagit fram ett förslag på en ny översiktsplan som ersätter den tidigare från 2006. Miljöpartiet beklagar dock att staden inte tagit tillfället i akt att på bred front inkludera kommuninvånarna i diskussionen kring den fysiska planeringen. Vi anser att Solna kunde ha varit mer aktiv i dialogen med Solnas invånare, exempelvis genom besök på pensionärsklubbar och ungdomsgårdar, genom stadsvandringar, promenader, bussturer, workshops och chattforum där förtroendevalda och tjänstemän lyssnar av opinioner och förslag.

Miljöpartiet i Solna beklagar vidare bristen på en seriös problemformulering kring den motordrivna trafikbelastningen. Vi vänder oss framförallt emot hur mycket plats bilen forfarande får ta i stadsrummet. Vi förespråkar till exempel avsmalningar av bilvägar till förmån för mer yteffektiv kollektivtrafik och gång- och cykelvägar. Vi ser inte heller poängen med att prioritera Huvudstaled i tunnel. Biltunnlar har historiskt visat sig öka den totala trafiken istället för att minska den.

Vidare lyfter Miljöpartiet hur  miljö- och hållbarhetsperspektivet måste vävas in och få en större roll i alla översiktsplanens delar. Det är hög tid för Solna att komma i takt med tiden vad gäller miljö och ekologisk hållbarhet och börja arbeta strukturerat med exempelvis ekosystemtjänster och klimatanpassning.

Läs hela Miljöpartiet i Solnas yttrande här: Miljöpartiets yttrande kring Solna stads Översiktsplan 2030, samrådsversion

452
En ny skola för Järvastadens elever kommer att byggas om Alliansens beslut går igenom. Problemet är att skolan endast kommer vara dimensionerad för 500 elever, när prognoser gör gällande att upp till 1000 elever kommer behöva en skola i närområdet. Dessutom kommer elever från närliggande kommuner kunna söka till skolan då det är en friskola som planeras. Solna har ett stort behov av skolor i takt med att kommunen växer. För en stor del av denna expansion står stadsdelen Järvastaden. Det står klart att det behövs förskolor och skolor just här. I detaljplanen över området står beskrivet att man bör bygga en skola som tillfälligt kan husera upp till 1000 elever. Om Alliansens beslut går igenom, så bygger man snart en skola i Järvastaden för endast 500 elever. Miljöpartiet anser att det kommer behövas en större skola i området om det stora antalet barn i området skall kunna få en fullvärdig skolgång. Vi tycker att det ska finnas en kommunal skola i varje stadsdel. Så också i Järvastaden, vilket vi tidigare tydligt påpekat. Detta för att det skapar bättre planeringsförutsättningar när kommunen äger och förvaltar skolbyggnaderna i egen regi. När det kommer till just friskolor är det svårt att prioritera egna kommuninvånare. En ny skola i Solna kommer även vara attraktiv för elever från Sundbyberg, Stockholm och Sollentuna. Men skolan behövs för Solnabarnen. Järvastaden AB som ligger bakom stora delar av planeringen av stadsdelen ser en ökad inflyttning av familjer med små barn, något som Solna kommun inte tagit på tillräckligt stort allvar i sin planering av området. Ola Håkansson, ledamot i Barn- och utbildningsnämnden förklarar närmare: - Den nya stadsdelen Järvastaden saknar grundskola och det är bra att man nu äntligen kommer till skott och börjar bygga en sådan. Det finns dock en oro att en privat skola kommer sakna kapacitet för att ta emot Järvastadens elever då den även kommer vara attraktiv för elever från andra kommuner. Inflyttningen av barnfamiljer är också underskattad av Solna kommun. Dessa faktorer gör att vi förespråkar en större kommunal skola.