Etiketter Inlägg med etikett "insyn"

insyn

Efter Mark- och miljööverdomstolens syn vid Råstasjön stoppades Råsta Holdings byggförslag.

Efter alla Arenaaffärer är det dags att göra rent bord och lämna de hemliga strukturer där Solnas politiker och invånare saknar insyn och kontroll. Miljöpartiet föreslår därför att kommunen drar sig ur Råsta Holding. Det är nödvändigt för ett öppet och demokratiskt Solna och för att skydda Råstasjön.

Råsta Holding har funnits sedan 2007. Bolaget grundades av Solna stad, Fabege, Peab och Jernhusen och har haft som syfte att utveckla Arenastaden. Det var ett av de så kallade Arenabolagen och bildades samtidigt som de två bolag som skulle äga och driva Friends Arena. En av Råsta Holdings främsta uppgifter var att sälja byggrätter för 1 800 bostäder vid Råstasjön. Men som tur var ledde Solnabornas och Miljöpartiets starka protester till att planerna flera gånger fick förändras och slutligen stoppades av domstol så att Råstasjön kan bevaras. För bolaget innebar dock domstolens beslut att värden för minst en halv miljard kronor gick förlorade. På grund av de aktieägaravtal som Solna har med Råsta Holding betyder också varje besked om att mark vid Råstasjön inte går att bebygga att kommunen måste ersätta bolaget. Det var därför Huvudsta plötsligt drogs in i historien när kommunen gjorde ett markbyte. Istället för att bygga vid en viss del av Råstasjön fick Råsta Holding mark att exploatera vid Jonstorpsvägen, en udda och mycket kritiserad affär. Råsta Holding skulle ju hålla sig till Arenastaden och inte bli ett bolag som står för hänsynslös exploatering i hela Solna.

Miljöpartiet var emot att Solna skulle gå in som delägare i Råsta Holding, precis som vi var emot att bli delägare i de andra Arenabolagen. Efter 10 år anser vi nu att det är hög tid att kommunen avvecklar sitt engagemang i bolaget, på samma sätt som Solna redan har gjort i driftbolaget och bolaget som äger Friends Arena. Samma demokratiska problem som fanns med de andra engagemangen kvarstår med Råsta Holding. Även i Råsta Holding är möjligheten till insyn obefintlig för kommunfullmäktige, trots att det är politikerna som bär ansvaret för kommunens uppgörelser. Inga politiker finns representerade i bolagets styrelse, istället är det Solnas stadsdirektör och tidigare exploateringschef som sitter på dessa poster.

Men bolaget kan obekymrat jobba vidare. En motion från Miljöpartiet om att kommunen ska lämna delägarskapet i Råsta Holding röstades ned i fullmäktige i september 2017. De borgerliga partierna med moderaterna i spetsen ser inga problem med att stanna kvar i bolaget och tänker göra så tills alla åtaganden i de gamla avtalen är uppfyllda. Exakt vad det innebär vet ingen utanför den innersta kretsen, men risken är stor att det kommer innebära nya strider om Råstasjön. Råsta Holding har nämligen kvar mark vid sjön där bebyggelse stoppades av domstol. Vad som ska hända med den marken är okänt, men moderaternas ovilja att utvidga gränserna för det kommande naturreservatet vid Råstasjön är ett bekymrande tecken på att de inte har släppt planerna på att bygga i närheten av vårt unika naturområde.

Miljöpartiet tycker att det är nog nu. Det är dags att avsluta alla hemliga affärer. Vi vill slippa se fler märkliga markaffärer och vi vill att Råstasjön en gång för alla skyddas från byggnation.

283

Se filmen om Friends arena - ur Miljöpartiets perspektiv!

Nu har Solna köpt sig ur Friends arena genom att överlåta sina aktier och andelar till en av de andra delägarna, fastighetsbolaget Fabege. Solna fick en symbolisk summa – 4 kronor – för affären medan kommunen fick betala 178,5 miljoner för att bli av med ansvaret för den förlusttyngda arenan. Miljöpartiet har alltid varit emot att Solna skulle gå in som delägare i arenan eftersom det har inneburit snåriga juridiska konstruktioner, hemliga avtal och obefintlig insyn i bolagen och ekonomin för oss politiker.

Att Sona har dragit sig ur arenan är positivt och i linje med vad Miljöpartiet hela tiden har velat. Låt oss dock aldrig glömma att notan för Solnas skattebetalare under de här 10 åren landar på över 700 miljoner kronor. Det ansvaret ligger helt och hållet på Alliansen. För att minnas alla konstiga turer och höga kostnader i arenaprojektet samt hur Miljöpartiet ställde sig till de beslut som fattades, har Miljöpartiets vice gruppledare Victoria Johansson gjort en film: Friends Arena – en återblick.

Kort version på Facebook / Youtube (1 minut)
Lång version på Facebook / Youtube (25 minuter)

290

Vi förväntar oss en fullständig ekonomisk redogörelse för vad arenaaffären har inneburit för Solna, säger Miljöpartiets gruppledare. 

Vi tycker att det är bra att kommunen nu ska lämna sitt engagemang i Friends Arena. Miljöpartiet har från början varit emot det ekonomiska upplägget bakom arenan eftersom vi politiker som bär det formella ansvaret för Solnas delägarskap har saknat tillgång till information om arenans ekonomi. Det enda vi har fått hantera är de årliga arenaförlusterna som minskar utrymmet för andra viktiga investeringar. Redan i våras föreslog Miljöpartiet i en motion att Solna under året skulle påbörja processen för att avveckla ägandet i Friends Arena, det är positivt att det förslaget har hörsammats. Inför beslutet förutsätter vi att kommunfullmäktige får en fullständig ekonomisk redogörelse för vad arenahistorien har inneburit för kommunen. Vi noterar också att överlåtandet av vår ägarandel i arenan är en av många uppgörelser med fastighetsbolaget Fabege som Solna gjort den senaste tiden. Det är inte helt oproblematiskt och vi förväntar oss att få veta hur hela paketet av överenskommelser mellan Solna och Fabege ser ut.

Bernhard Huber och Victoria Johansson, gruppledare för Miljöpartiet Solna

482

2016 är ett bra år att avveckla Solnas engagemang i Arenabolaget, säger Miljöpartiets kommunalråd Bernhard Huber.

Arenabolaget skickar Solnas invånare en faktura på 40 till 50 miljoner kronor varje år. Så mycket kostar de årliga arenaförlusterna. Solnas andel av 2015 års förlust, 45 miljoner kronor, motsvarar den årliga kostnaden för 500 elevers skolgång i Solna.

– Det kan inte fortsätta så här. Givetvis behöver vi pengarna för andra viktiga investeringar, säger Bernhard Huber.

Miljöpartiet har från början, alltså sedan 2007, varit emot det ekonomiska upplägget bakom arenan. En komplicerad bolagskonstruktion och en snårskog av hemliga avtal gör att Solnas politiker inte har någon som helst insyn i affärerna. Politikerna i kommunfullmäktige bär det formella ansvaret för Solnas delägarskap men saknar tillgång till information om arenans kalkyler och ekonomi. Det finns inte heller några ägardirektiv till stadsdirektören, som är stadens representant i Arenabolaget. Det enda politikerna får hantera är de årliga arenaförlusterna som i efterhand regleras i Solnas årsredovisning och som minskar utrymmet för andra viktiga investeringar.

Miljöpartiet tycker att 2016 är ett bra år att besluta om Solnas fortsatta engagemang i Arenabolaget. Solna är ingen bra fastighetsförvaltare om man ser på hur eftersatt underhållet är i skolor och kultur- och fritidsanläggningar. Solna borde överlämna ansvaret för att sköta Sveriges största arena till en professionell aktör. Miljöpartiet föreslår därför att Solnas stadsdirektör under året inleder en förhandling med de andra delägarna med sikte på att avveckla stadens engagemang i Arenabolaget.

– Att skiljas åt kommer att bli smärtsamt och dyrt, men att stanna kvar i ett osunt förhållande är inte heller någon bra idé, avslutar Bernhard Huber.

Solnas styrande allians gör upp med byggherrar bakom stängda dörrar när det kommer till stadsutveckling. Staden skulle må bättre av mer konkurrens och större insyn från oppositionen.

I Mitt i Solna kunde vi läsa om kommunstyrelseordförande Pehr Granfalks (M) punktlista för hur Solna ska byggas i framtiden. Vi delar hans uppfattning att Solna ska bli mer stadslikt med levande karaktär. Men om man som vi, också vill att staden ska vara både socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar, så krävs ett annorlunda tillvägagångssätt än alliansens.

Vi vill se mer samarbete över partigränserna. I dagsläget gör de upp med enstaka enorma byggföretag bakom stängda dörrar om stadsutvecklingen – det handlar om att krama ut maximalt pris för (ofta) gigantiska markytor. Detta tillvägagångssätt hindrar konkurrens, något som alliansen annars ofta påstår sig värna, och resulterar i de dyraste tänkbara lägenheterna. Och ingen insyn får oppositionen heller förrän förslagen är färdigutarbetade.

Vi vill istället se att Solna vågar öppna upp byggprocessen för fler aktörer och vågar prioritera både sociala, estetiska och gröna värden när staden ska förtätas. Vi vill att Solna aktivt börjar använder sig av markanvisningstävlingar där alla byggherrar välkomnas att öppet lämna in sina bidrag för hur marken kan byggas. Konkurrens stimulerar nämligen kreativa lösningar (t.ex. på miljöområdet) och pressar priset på lägenheterna. Fördelarna med att också begränsa detta till mindre markytor är att det ger möjlighet för mindre byggbolag att koma in i Solna.

Slutligen anser vi att Solnas borgerliga allians måste ger upp sitt ideologiska motstånd mot hyresrätter och börja anvisa mark för byggnation av hyresrätter. I Solna finns flera små privata (och en kommunal) hyresrättsaktör som är intresserade av att vara med och förtäta Solna. Tyvärr vittnar dessa aktörer om att de aldrig bjuds in till alliansens stängda möten. Och något annat sätt finns ju tyvärr inte om man vill få bygga i Solna.

Matilda Baraibar, oppositionsråd Miljöpartiet i Solna
Sara Kukka-Salam, oppositionsråd Socialdemokraterna i Solna

462

Budgetdebatten i Solna kommunfullmäktige pågår. Här kan ni läsa Susanne Nordlings, gruppledare för Miljöpartiet i Solna, inledningsanförande:

”Solna är en fantastisk stad att bo och leva i. Närheten till grönska och vatten och människor med olika bakgrund gör det möjligt att tillsammans skapa en hållbar framtid.

Solna skulle kunna bli en grön stad. En stad där människor och natur lever i samklang i vår urbana miljö. Vi har gett vår budget namnet en ”Grön stadsutveckling” – vilket betyder att staden utvecklas både ekologiskt, socialt, och ekonomiskt hållbart.

I en grön stad styrs staden av insikten om att allt hänger ihop.

Stadens ekonomi och alla beslut tar hänsyn till att det vi gör nu har effekt på framtiden.

I Miljöpartiets budget satsar vi 9,5 mkr mer än Alliansen på klimat och miljöfrågor.

I Miljöparitets budget satsar vi 37 mkr mer än Alliansen på barn och unga. På skolan och förskolan, på fritidsverksamheter och på sociala insatser.

Därtill gör vi realistiska investeringar, som leder till faktiskt renovering av stadens mycket eftersatta skolfastigheter, och avsätter 75 mkr mer än Alliansen under de närmaste fem åren, till investeringar i stadens skolfastigheter, och till energieffektiviseringar av det samma. Alliansen lovar renovering, år efter år, och i valrörelsen, men de pengar ni avsätter räcker inte långt.

Att göra som Alliansen och låta våra barn gå i skolor som förfaller är både kapitalförstöring och kunskapsförstöring, baserat på kortsiktigt tänk som ingen tjänar på i längden.

På samma sätt är Alliansen bristande respekt för vår natur och biologiska mångfald också förstöring av såväl ekologisk, humana och ekonomiska värden, med ett kortsiktigt tänk. Råstasjön måste bevaras, och den måste bevaras permanent, det tjänar vi alla i Solna på.

Miljöpartiet investerar också 25 mkr i en Social investeringsfond under de 5 närmaste åren, det gör vi för våra mest utsatta i staden. Därför att en stad måste värna om de som har de svårast, då skapar vi en stark stad med tydlig social sammanhållning, ingen ska lämnas utanför.

Solidaritet mellan oss människor, med kommande generationer och med djur, natur och det ekologiska systemet genomsyrar miljöpartiets ekonomiska beslut.

Solna ska vara en modern, mänsklig och miljövänlig stad. I vår politiska viljeyttring sätter vi upp tydliga mål gällande klimat- och miljö för en hållbar stadsutveckling, gällande hög kvalitet i barnomsorg och skola där alla talanger tillvaratas och där alla barn kan känna sig trygga. Vi vill också öka demokrati och öppenheten i staden, för ökad medborgardelaktighet och insyn. Vi låter dessa mål styra stadens ekonomiska politik. Och vi låter detta styra vår stadsutveckling, exempelvis utvecklingen av Hagalund, Bagartorp eller Bergshamra.

För att klara av att leda denna stad på ett hållbart vis och för att klara av att göra nödvändiga satsningar på våra barn och unga är det nödvändigt att höja skatten, vi gör en försiktigt höjning med 18 öre (som ändå gör stor skillnad) och föreslår en skattesats på 17:30 öre per skattekrona. Det gör vi för att det är långsiktigt lönsamt, det gör vi för att klara av välfärden i staden.

Det gör vi för att en grön stad har höga ambitioner.

I Alliansens budget saknar vi ambitioner. Deras budget innehåller en viljeriktning som nämner en enda sak: företagsvänlighet. Det är en bra punkt, och alliansen gör ett bra jobb här, men det är långt ifrån tillräckligt för att klara av välfärden, för att ge våra barn tillräckligt bra barnomsorg och skola.

I valrörelsen lovade allianspartierna mycket, men budgeten innehåller inga nya satsningar, varken på skolan, på våra äldre, eller på miljön eller klimatet. Och ni i Alliansen väljer att använda er viljeyttring åt att klaga på Sveriges rödgröna regering och peka på att ni med den nya regeringen får svårt att genomföra er politik. Vad betyder det? Med er styrande minoritet har ni makten i Solna.

För att kunna genomföra vår gröna politik är det nödvändigt att också satsa på en ny styrning av staden. Vi vill skapa ett hållbarhetsteam under kommunstyrelsen – som jobbar övergripande med Miljö och klimat, med socialt ansvarstagande, med demokrati. Knutet till hållbarhetsteamet ska även likabehandlingskommittén och internationella kommittén vara.

Miljöpartiet satar på ett hållbart Solna, där barnen är viktigare än en hundring i plånboken. Där Råstasjön är viktigare än några få bostadsrätter. Där trygga skolvägar är viktigare än bilen.”

 Se hela debatten här. 

Läs hela Miljöpartiet i Solnas budget här.