Etiketter Inlägg med etikett "Järvastaden"

Järvastaden

341

Till nästa år vill SL halvera antalet pendeltågsavgångar från Ulriksdal – i rusningstrafik. Det är en drastisk försämring för boende i de snabbt växande stadsdelarna i norra Solna. Miljöpartiets kommunalråd Bernhard Huber uppmanar nu trafiklandstingsråd Kristoffer Tamsons (M) att tänka om.

Trafikverket behandlar för närvarande SL:s ansökan för tågtrafiken 2018. För pendeltågstrafiken föreslås en skip-stop-lösning, dvs att tågen hoppar över vissa stationer. När skip-stop-förslaget lanserades var det dock inte alls tal om en sådan drastisk minskning av pendeltågsavgångar för de stationer som skulle hoppas över. För Ulriksdals station föreslogs 8 avgångar per timme i högtrafik, så som det är idag. I tågplanen för 2018, som SL lämnade in till Trafikverket strax före sommaren, föreslås däremot bara fyra avgångar per timme.

– Det är helt oacceptabel kursändring, under sådana förutsättningar kan Miljöpartiet inte stå bakom skip-stop-trafik. Då är det bättre att pendeltågen stannar vid alla hållplatser, precis som idag, säger Bernhard Huber, kommunalråd i Solna och ersättare i landstingsfullmäktige.

Trafikverket tar i höst ställning till trafikplanen för 2018.

– Jag hoppas att Trafikverket och landstinget med trafiklandstingsråd Kristoffer Tamsons (M) i spetsen inser att en halvering av pendeltågsavgångar kommer leda till att många kommer ta bil istället. Det är inte så vi bygger en hållbar Stockholmsregion, avslutar Bernhard Huber.

317

Solnas stadsutveckling är inriktad på nya bostäder och kontor. Planeringen för skolor och förskolor går tyvärr inte lika bra. Miljöpartiet kräver att barnperspektivet får en mycket tydligare ställning i stadsplaneringen.

Barn tillbringar en stor del av sin tid i skola och förskola.  Att det finns byggnader och utemiljöer av god kvalitet är en förutsättning för att barnen ska kunna utvecklas på ett bra sätt. På senare tid har det staplats exempel på hur Solna helt har tappat bort barnperspektivet i planeringen:

  • I Järvastaden har man haft stora möjligheter att planera rätt från början. Tyvärr har planeringen för skolor och förskolor inte alls hängt med trots att stadsdelen riktar sig främst till barnfamiljer. Den nya skolan i Järvastaden har försenats ett antal gånger och kommer, när den öppnar 2017, inte ha tillräckligt med kapacitet. För de mindre barnen blir det gång på gång paviljonglösningar istället för riktiga förskolebyggnader av hög kvalitet. Senaste exemplet är paviljongerna på Igelbäckens förskola direkt intill naturreservatet.
  • I centrala Råsunda planeras det för en omdaning av kvarteret Bollen. Där kommer dock förskolegårdarna för de två befintliga förskolorna bli alldeles för små. Om man följde Boverkets råd för barns utemiljöer skulle gårdarna inte ens räcka för 10 barn vardera men där ska fem gånger så många trängas. Visst får man kompromissa i den täta staden, men här har man ändå gått över gränsen. (Gården till Montessoriförskolan som har 50 barn skulle bli knappt 400 kvm. Även gården för förskolan Stråket är med 500 kvm underdimensionerad.)
  • Arenastaden planerades som en stadsdel i världsklass, men tyvärr inte för barn. Än så länge finns det inte en enda skola eller förskola trots att behovet inom ett antal år kommer bli stort. Att bara förlita sig på utbudet i andra stadsdelar är ingen hållbar lösning. Här har man nog gett vika för de stora exploatörernas särintressen vilket är oerhört beklagligt.
  • De senaste åren har Solna stängt två skolor och strax därefter öppnat dem igen. Både Bagartorpsskolan och Fridhemsskolan genomgick detta öde. Och det gjorde inte saken bättre att man bytte namn på den ena skolan och förpassade själva skolverksamheten till en tillfällig paviljonglösning.

Miljöpartiet kräver en långsiktig planering för nya skolor och förskolor i Solna. Tyvärr verkar en sådan inte finnas vilket gör att man även fortsättningsvis behöver improvisera med nödlösningar på barnens bekostnad.

452
En ny skola för Järvastadens elever kommer att byggas om Alliansens beslut går igenom. Problemet är att skolan endast kommer vara dimensionerad för 500 elever, när prognoser gör gällande att upp till 1000 elever kommer behöva en skola i närområdet. Dessutom kommer elever från närliggande kommuner kunna söka till skolan då det är en friskola som planeras. Solna har ett stort behov av skolor i takt med att kommunen växer. För en stor del av denna expansion står stadsdelen Järvastaden. Det står klart att det behövs förskolor och skolor just här. I detaljplanen över området står beskrivet att man bör bygga en skola som tillfälligt kan husera upp till 1000 elever. Om Alliansens beslut går igenom, så bygger man snart en skola i Järvastaden för endast 500 elever. Miljöpartiet anser att det kommer behövas en större skola i området om det stora antalet barn i området skall kunna få en fullvärdig skolgång. Vi tycker att det ska finnas en kommunal skola i varje stadsdel. Så också i Järvastaden, vilket vi tidigare tydligt påpekat. Detta för att det skapar bättre planeringsförutsättningar när kommunen äger och förvaltar skolbyggnaderna i egen regi. När det kommer till just friskolor är det svårt att prioritera egna kommuninvånare. En ny skola i Solna kommer även vara attraktiv för elever från Sundbyberg, Stockholm och Sollentuna. Men skolan behövs för Solnabarnen. Järvastaden AB som ligger bakom stora delar av planeringen av stadsdelen ser en ökad inflyttning av familjer med små barn, något som Solna kommun inte tagit på tillräckligt stort allvar i sin planering av området. Ola Håkansson, ledamot i Barn- och utbildningsnämnden förklarar närmare: - Den nya stadsdelen Järvastaden saknar grundskola och det är bra att man nu äntligen kommer till skott och börjar bygga en sådan. Det finns dock en oro att en privat skola kommer sakna kapacitet för att ta emot Järvastadens elever då den även kommer vara attraktiv för elever från andra kommuner. Inflyttningen av barnfamiljer är också underskattad av Solna kommun. Dessa faktorer gör att vi förespråkar en större kommunal skola.

439

Järvastaden kommer både byggas och drivas av en privat aktör. Det tycker vi i Miljöpartiet är problematiskt. Vi hade hellre sett att drift och byggnation skett via kommunen.

Järvastaden expanderar kraftigt och stadsdelens barn och föräldrar väntar otåligt på en ny skola. Efter flera års oklarhet kring stadens agerande i frågan tog Kommunstyrelsen ett inriktningsbeslut i januari 2015. Miljöpartiet föreslog vid det tillfället att huvudinriktningen skulle vara att skolan byggs och drivs i kommunal regi.

Nu har Alliansen satt ner foten genom beslutet om att en privat aktör ska uppföra, äga och förvalta skolan och att man bereder möjlighet för en friskoleaktör att driva skolan. Miljöpartiet anser inte att argumenten för en friskola är övertygande. Man hänvisar till att Norra Solna saknar friskolealternativ trots att Frösunda har två friskolor. Vidare tar man inte hänsyn till att boende i Järvastaden föredrar en kommunal skola och att många Solnabor är positiva till principen om en kommunal skola i varje stadsdel.

Med en privat aktör riskerar Solna att få en skola där elever från andra kommuner tar platserna i anspråk. Beroende på vilka urvalsgrunder som skolan väljer är det nämligen inte säkert att Järvastadens barn kommer få plats i den nya skolan.

Vi ser en stor risk att förhandlingar med privata fastighetsbolag och friskoleaktörer försenar skolstarten till 2017. Om kommunen upphandlar och driver skolan själv har vi bättre möjligheter att kontrollera tidsplanen, ställa högre miljökrav på byggnationen och samordna med de andra kommunala skolorna i området. Vi kan också planera byggnationen på ett sätt som gör det enkelt att utvidga skolan i fall det visar sig att elevunderlaget blir större än beräknat. Tidigare har ju kommunens elevprognoser ofta visat sig slå fel.

Så för Solna elevers skull – låt kommunen upphandla, äga och förvalta skolan.

Länk: Vi i Solna – Järvastaden får friskola