Etiketter Inlägg med etikett "klimat"

klimat

225

Sveriges rödgröna regering visar globalt klimatledarskap. Nu vill vi att även Solna börjar ta klimatfrågan på allvar genom att sätta upp ett konkret mål om att bli en fossilbränslefri kommun.

Världens länder har kommit överens om att begränsa den globala uppvärmningen till max 1,5 grader. Nu behövs globalt ledarskap i klimatfrågan mer än någonsin och Sveriges rödgröna regering visar vägen! Miljö- och klimatbudgeten har höjts med 73% och Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer med 100% förnybar energi. Regeringen har också presenterat en klimatlag som gör det olagligt att prioritera bort klimatet. Lagen är ett historiskt beslut och ett tydligt exempel på Sveriges offensiva klimatpolitik.

Nu är det dags för en klimatoffensiv även i Solna! Alla kommuner måste bidra aktivt i klimatarbetet för att vi ska kunna nå de svenska och globala klimatmålen. Därför föreslår Miljöpartiet i en motion att Solna ska ta fram en klimatstrategi för hur vår kommun senast 2040 ska bli helt fossilbränslefri. I länet har redan Stockholm, Sollentuna, Täby, Sigtuna, Botkyrka, Södertälje och Nynäshamn bestämt sig för att bli fossilfria. Vi vill att även Solna tar ansvar och visar på klimatledarskap.

Förutom en handlingsplan för att minska Solnas klimatpåverkan måste klimatstrategin innehålla en plan för kommunens klimatanpassning. Även om klimatutsläppen reduceras kommer det att dröja innan uppvärmningen stannar av. Därför måste samhällets sårbarhet för klimatförändringarna minskas genom beredskap för och anpassning till sådant som högre temperaturer, mer nederbörd, ökad risk för översvämningar och värmeböljor.

315

Höjda lärarlöner, satsningar på miljö och cykelinfrastruktur samt bättre beredskap för flyktingmottagandet – det är de viktigaste punkterna i Miljöpartiets förslag till budget som finansieras med en skattehöjning på 38 öre.

Under 2016 har flera olika undersökningar visat på att utvecklingen i Solnas skolor går åt fel håll. Elevernas och föräldrarnas nöjdhet med skolan minskar, resultaten sjunker och lärarnas löner har halkat efter jämfört med våra grannkommuner. Arbetsmiljön är ansträngd och många lärare berättar att de inte hinner med alla arbetsuppgifter. För att vända trenden krävs resurser för bland annat minskade barngrupper och klasstorlekar samt en tydlig lärarsatsning.

– Vi lägger hela 14 miljoner på höjda lärarlöner och 22 miljoner på personalförstärkningar. Satsningen gäller alla skoltyper, både förskola, grundskola, gymnasium och fritidshem, säger Bernhard Huber, kommunalråd och gruppledare för Miljöpartiet.

Kommunen har länge haft för låga ambitioner och saknat resurser för miljöarbetet. År 2017 ska Solna anställa en miljöstrateg vilket är positivt men inte tillräckligt för att kompensera den ständiga underfinansieringen av miljöåtgärder. Miljöpartiet vill ha ett helt hållbarhetsteam som jobbar kommunövergripande med miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet och som bland annat ska ta fram en klimatstrategi för Solna. Dessutom förstärker vi det viktiga arbetet med miljöövervakning och miljötillsyn med 5 miljoner, investerar 10 miljoner i renare vatten i våra vattendrag och lägger 10 miljoner extra på energieffektivisering och förnybar energi.

Solna har länge pratat om att ta fram en cykelplan och 2016 blev den första delen klar efter fyra års arbete. Nu är det dags att gå från ord till handling, börja prioritera cykel och vidta konkreta åtgärder ute på marken. Miljöpartiet investerar därför 20 miljoner mer än alliansen för att på allvar börja bygga modern cykelinfrastruktur i Solna. Vi satsar också 2 miljoner på att anställa personal som jobbar särskilt med hållbara transporter i stadsplaneringen för att trafiklösningarna för exempelvis cyklister ska bli bra från början.

– Alliansen har de senaste åren satsat bara en eller två miljoner på cykel i Solna. I år tar de ett litet kliv framåt men det löser inte på långa vägar problemen. Solna är ökänt bland länets cyklister på grund av de dåliga cykelvägarna, det kommer krävas mycket för att beta av det skuldberget, säger Victoria Johansson, vice gruppledare.

Miljöpartiet stärker upp arbetet med flyktingmottagande. Under 2017 ska kommunen välkomna 385 nyanlända Solnabor och då krävs beredskap både med bostäder, platser inom förskola och skola, vuxenutbildning, äldreomsorg, socialtjänst med mera. Vi förstärker nämnderna så att de har bättre möjligheter att ta ansvar för de människor som flyr undan krig och förföljelse. Även investeringsbudgeten utökas.

– Vi vill att mottagandet av flyktingar även fortsättningsvis ska hålla hög nivå, avslutar Bernhard Huber.

Fakta om Miljöpartiets budget

Största satsningen i driftbudget (utöver Alliansens budget)

37 mkr till Barn- och utbildningsnämnden
varav
14 mkr på höjda lärarlöner
22 mkr på personalförstärkning
1 mkr på bättre mat
Satsningar gäller alla skoltyper, dvs förskola, grundskola, gymnasium och fritidshem

Största satsningen i investeringsbudget (utöver Alliansens budget)

100 mkr för nybyggnation av skolor, äldreboenden, kultur- och idrottslokaler m.m. (500 mkr 2017-2021)
20 mkr för cykelinvesteringar (100 mkr 2017-2021)

Föreslagen skattesats 17,50

Budget 2017

Ladda ned Miljöpartiets budgetförslag.

 

335

 

När Miljöpartiet våren 2015 frågade Moderaterna om Solna hade för avsikt att gå med i någon organisation för kommunalt miljösamarbete blev svaret nej. Nu har de dock ändrat sig och ansökt om medlemskap i Sveriges Ekokommuner.

”Tänk globalt, agera lokalt” är ett uttryck som ofta används när man pratar om miljöfrågor och i Sverige är det just på lokal nivå, i kommunerna, som den största delen av miljöarbetet utförs. Globalt sett bor det dessutom fler människor i städerna än på landsbygden och allt oftare lyfts städer fram som drivkrafter för förändring. Hur våra städer utvecklas i framtiden kommer att vara avgörande för arbetet med miljö, klimat och hållbarhet.

Miljöpartiet har länge önskat att Solna stad skulle visa framfötterna på miljöområdet och dra sitt strå till stacken. För trots att Solna är en liten och tätbebyggd kommun med god tillgång till kollektivtrafik och miljömärkt fjärrvärme finns det fortfarande en hel del kvar att jobba på. I tidningen Miljöaktuellts årliga ranking över Sveriges miljöbästa kommuner har Solna rasat flera år i rad. Plats 122 år 2013 blev plats 166 år 2014 och förra året hamnade Solna på bottennoteringen 284 av 290 kommuner. Miljöpartiet har sett detta som ett tydligt tecken på att Solna är i behov av stöd, inspiration och motivation för att utveckla och vitalisera sitt miljöarbete. Det är något Solna skulle kunna få genom medlemskap i någon eller flera organisationer för kommuner som samarbetar kring miljöfrågor, exempelvis Sveriges Ekokommuner.

Våren 2015 frågade Miljöpartiet kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk (M) om Solna stad hade för avsikt att gå med i exempelvis Sveriges Ekokommuner. Svaret blev nej, han ansåg att det var “svårt att hitta kommuner som liknar Solna att nätverka med” eftersom kommunerna som är med i organisationen “i många fall har andra förutsättningar och därmed utmaningar än Solna”. Det finns många invändningar mot det påståendet eftersom det finns flera andra små, tätbefolkade, expansiva kommuner i storstadsregioner som är medlemmar i olika samarbetsorganisationer för miljöfrågor. Och nu verkar även Solnamoderaterna ha tänkt om. Idag gick de ut med ett pressmeddelande om att Solna trots allt har ansökt om medlemskap i Sveriges ekokommuner.

Miljöpartiet välkomnar denna kursändring från Solnamoderaterna och alliansens sida. Det är oerhört positivt att de har tagit inspiration av våra förslag i kommunfullmäktige och de debatter vi har initierat. Nästa gång hoppas vi bara på att det går att hitta samsyn lite tidigare så att vi inte behöver vänta i över ett år!

– Det är inte en dag för tidigt, säger Miljöpartiets vice gruppledare Victoria Johansson. Vi i Miljöpartiet har länge sagt att vi tror att det är nödvändigt för Solna att samarbeta med andra kommuner i miljöfrågor och lära av de som ligger i framkant. Nu hoppas vi på att Solna höjer sina ambitioner i miljöarbetet.

Sveriges Ekokommuner är världens äldsta kommunnätverk för hållbar utveckling. Här samarbetar 101 kommuner och landsting och lär av varandra för ett mer hållbart Sverige med utgångspunkt i gemensamma nyckeltal och hållbarhetskriterier.

339
Solnas alliansstyre bryr sig inte om hållbarhet.

När det väl gäller är Solnaalliansens miljöambitioner inte mycket värda. Senaste exemplet är upphandlingen av kommunens elleverantör, där de inte ville gå med på vårt förslag att enbart köpa förnyelsebar el.

När tekniska nämnden i mars skulle upphandla en ny elleverantör var det för oss i Miljöpartiet självklart att man skulle välja miljövänliga energikällor som sol, vind och vatten. Det var det inte för Alliansen. Moderaterna kom än en gång ut som rikets främsta kärnkraftskramare. Och Centerpartiet verkade ha tappat sin gröna röst. Alliansens politiker vägrade helt enkelt att gå med på oppositionens förslag att bara köpa el från förnyelsebara energikällor. Det rimmar illa med stadens miljöpolicy som antogs förra året.

Hållbarhet är tydligen något man som Allianspolitiker mest skyltar med under Earth Hour. När ord ska omsättas i handling är Solnas styre fortfarande ur LED. Medan andra kommuner har förstått att 100% förnyelsebart är framtiden går Solna fortfarande mot strömmen. Miljöpartiet ansåg att elupphandlingen var rätt tillfälle att lägga in en stöt för hållbarhet, men det fick tyvärr inte avsedd effekt.

Victoria Johansson (MP), vice gruppledare och 2:a vice ordf i Tekniska nämnden

Texten publicerades som insändare i Mitti Solna (26 april 2016) med rubriken ”Alliansen bryr sig inte om hållbarhet”

506

Kommunerna i Stockholms län ska ta fram en gemensam solkarta och Solna har tackat ja till att vara med. Det här är en mycket positiv utveckling som vi hoppas innebär ett startskott för Solna när det gäller investeringar i solenergi, säger Victoria Johansson (MP).

Solna. Smaka på namnet. Lägg till det att staden stoltserar med en sol i stadsvapnet och att intresset för solenergi i Sverige och världen närmast har exploderat. Är det inte märkligt att Solna har missat det uppenbara guldläget att anspela på solen när vi sätter vår stad på kartan? Det är dessutom hög tid att växla upp arbetet med miljö- och klimatfrågor, på FN:s klimatkonferens COP21 i Paris kom världens länder överens om ett globalt klimatavtal. För att nå klimatmålen krävs stora insatser av alla länder, och städer.

I våras skrev Miljöpartiet en motion där vi föreslog att Solna skulle ta fram en solkarta som visar hur mycket energi de olika hustaken i staden har potential att producera. Solkartan är ett bra och enkelt redskap för att hitta lämpliga placeringar av solceller och solfångare. Sedan vi la fram förslaget har KSL, Kommunförbundet Stockholms Län, erbjudit alla sina medlemskommuner att vara med och ta fram en gemensam solkarta. Förhoppningsvis kan solkartan vara färdig redan till sommaren. Med hjälp av kartan kan stadens fastighetsavdelning redan under nästa år börja välja ut de bästa byggnaderna att sätta upp solceller eller solfångare på.

Då kan Solna bli en riktig solstad!

 

412

Miljöpartiet tycker att det är bra att Solna stad har tagit fram ett förslag på en ny översiktsplan som ersätter den tidigare från 2006. Miljöpartiet beklagar dock att staden inte tagit tillfället i akt att på bred front inkludera kommuninvånarna i diskussionen kring den fysiska planeringen. Vi anser att Solna kunde ha varit mer aktiv i dialogen med Solnas invånare, exempelvis genom besök på pensionärsklubbar och ungdomsgårdar, genom stadsvandringar, promenader, bussturer, workshops och chattforum där förtroendevalda och tjänstemän lyssnar av opinioner och förslag.

Miljöpartiet i Solna beklagar vidare bristen på en seriös problemformulering kring den motordrivna trafikbelastningen. Vi vänder oss framförallt emot hur mycket plats bilen forfarande får ta i stadsrummet. Vi förespråkar till exempel avsmalningar av bilvägar till förmån för mer yteffektiv kollektivtrafik och gång- och cykelvägar. Vi ser inte heller poängen med att prioritera Huvudstaled i tunnel. Biltunnlar har historiskt visat sig öka den totala trafiken istället för att minska den.

Vidare lyfter Miljöpartiet hur  miljö- och hållbarhetsperspektivet måste vävas in och få en större roll i alla översiktsplanens delar. Det är hög tid för Solna att komma i takt med tiden vad gäller miljö och ekologisk hållbarhet och börja arbeta strukturerat med exempelvis ekosystemtjänster och klimatanpassning.

Läs hela Miljöpartiet i Solnas yttrande här: Miljöpartiets yttrande kring Solna stads Översiktsplan 2030, samrådsversion

382

Solna sjunker som en sten mot dyig botten i Miljöaktuellts kommunrankning för 2015. Nu borde stadens politiska ledning inse att det är dags att agera.

Idag publicerar Miljöaktuellt sin kommunrankning för 2015. Tidningen har bedömt och jämfört svenska kommuners arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor.

Redan förra året kunde man höja på ögonbrynen då Solna hade tappat från plats 122 till plats 166. I år är resultatet rent ut sagt bedrövligt, då Solna har tappat hela 118 placeringar och landar på plats 284 av 290. Miljöaktuellts granskning ger en tydlig signal att det är dags att agera och ta frågan på allvar.

Miljöpartiet i Solna har länge efterfrågat tydligare ställningstaganden och mer engagemang. Vi har i flera forum lyft miljö- och hållbarhetspolitik som vi tror skulle få staden på rätt köl. Det har handlat om allt ifrån klimatpåverkan, skydd av grönområden till hållbara finanser och samarbete med andra kommuner.

– Allt för ofta bromsas våra ambitiösa förslag med hänvisningar till att kommunen redan gör vad lagen kräver. Ett sådant förhållningssätt till den miljö vi ska förvalta för framtiden och lämna över till kommande generationer är inte tillräckligt, säger Victoria Johansson från Miljöpartiet i Solna.

Solna är sämst i länet och får nu smälta katastrofplatsen genom att göra rätt. Vi har en skyldighet mot våra medborgare att värna stadens miljö och minska Solnas miljöpåverkan i Stockholmsregionen, Sverige och världen. Det är dags att börja nu.

Läs: Miljöaktuellts kommunranking 2015

442

Budgetdebatten i Solna kommunfullmäktige pågår. Här kan ni läsa Susanne Nordlings, gruppledare för Miljöpartiet i Solna, inledningsanförande:

”Solna är en fantastisk stad att bo och leva i. Närheten till grönska och vatten och människor med olika bakgrund gör det möjligt att tillsammans skapa en hållbar framtid.

Solna skulle kunna bli en grön stad. En stad där människor och natur lever i samklang i vår urbana miljö. Vi har gett vår budget namnet en ”Grön stadsutveckling” – vilket betyder att staden utvecklas både ekologiskt, socialt, och ekonomiskt hållbart.

I en grön stad styrs staden av insikten om att allt hänger ihop.

Stadens ekonomi och alla beslut tar hänsyn till att det vi gör nu har effekt på framtiden.

I Miljöpartiets budget satsar vi 9,5 mkr mer än Alliansen på klimat och miljöfrågor.

I Miljöparitets budget satsar vi 37 mkr mer än Alliansen på barn och unga. På skolan och förskolan, på fritidsverksamheter och på sociala insatser.

Därtill gör vi realistiska investeringar, som leder till faktiskt renovering av stadens mycket eftersatta skolfastigheter, och avsätter 75 mkr mer än Alliansen under de närmaste fem åren, till investeringar i stadens skolfastigheter, och till energieffektiviseringar av det samma. Alliansen lovar renovering, år efter år, och i valrörelsen, men de pengar ni avsätter räcker inte långt.

Att göra som Alliansen och låta våra barn gå i skolor som förfaller är både kapitalförstöring och kunskapsförstöring, baserat på kortsiktigt tänk som ingen tjänar på i längden.

På samma sätt är Alliansen bristande respekt för vår natur och biologiska mångfald också förstöring av såväl ekologisk, humana och ekonomiska värden, med ett kortsiktigt tänk. Råstasjön måste bevaras, och den måste bevaras permanent, det tjänar vi alla i Solna på.

Miljöpartiet investerar också 25 mkr i en Social investeringsfond under de 5 närmaste åren, det gör vi för våra mest utsatta i staden. Därför att en stad måste värna om de som har de svårast, då skapar vi en stark stad med tydlig social sammanhållning, ingen ska lämnas utanför.

Solidaritet mellan oss människor, med kommande generationer och med djur, natur och det ekologiska systemet genomsyrar miljöpartiets ekonomiska beslut.

Solna ska vara en modern, mänsklig och miljövänlig stad. I vår politiska viljeyttring sätter vi upp tydliga mål gällande klimat- och miljö för en hållbar stadsutveckling, gällande hög kvalitet i barnomsorg och skola där alla talanger tillvaratas och där alla barn kan känna sig trygga. Vi vill också öka demokrati och öppenheten i staden, för ökad medborgardelaktighet och insyn. Vi låter dessa mål styra stadens ekonomiska politik. Och vi låter detta styra vår stadsutveckling, exempelvis utvecklingen av Hagalund, Bagartorp eller Bergshamra.

För att klara av att leda denna stad på ett hållbart vis och för att klara av att göra nödvändiga satsningar på våra barn och unga är det nödvändigt att höja skatten, vi gör en försiktigt höjning med 18 öre (som ändå gör stor skillnad) och föreslår en skattesats på 17:30 öre per skattekrona. Det gör vi för att det är långsiktigt lönsamt, det gör vi för att klara av välfärden i staden.

Det gör vi för att en grön stad har höga ambitioner.

I Alliansens budget saknar vi ambitioner. Deras budget innehåller en viljeriktning som nämner en enda sak: företagsvänlighet. Det är en bra punkt, och alliansen gör ett bra jobb här, men det är långt ifrån tillräckligt för att klara av välfärden, för att ge våra barn tillräckligt bra barnomsorg och skola.

I valrörelsen lovade allianspartierna mycket, men budgeten innehåller inga nya satsningar, varken på skolan, på våra äldre, eller på miljön eller klimatet. Och ni i Alliansen väljer att använda er viljeyttring åt att klaga på Sveriges rödgröna regering och peka på att ni med den nya regeringen får svårt att genomföra er politik. Vad betyder det? Med er styrande minoritet har ni makten i Solna.

För att kunna genomföra vår gröna politik är det nödvändigt att också satsa på en ny styrning av staden. Vi vill skapa ett hållbarhetsteam under kommunstyrelsen – som jobbar övergripande med Miljö och klimat, med socialt ansvarstagande, med demokrati. Knutet till hållbarhetsteamet ska även likabehandlingskommittén och internationella kommittén vara.

Miljöpartiet satar på ett hållbart Solna, där barnen är viktigare än en hundring i plånboken. Där Råstasjön är viktigare än några få bostadsrätter. Där trygga skolvägar är viktigare än bilen.”

 Se hela debatten här. 

Läs hela Miljöpartiet i Solnas budget här. 

 

 

398

Det är nu dags att klimatet tar sin rättmätiga plats – högst upp på den politiska agendan i Solna. Solna måste höja sina klimat- och miljöambitioner och verka tillsammans med andra städer i världen för att hejda klimatförändringarna. 

Solnaborna visar i årets val att de vill att Solna stad tar ett större klimat- och miljöansvar. När rösterna i kommunalvalet är färdigräknade har vi i Miljöpartiet har gått från sex mandat i kommunfullmäktige till åtta! Vi är det parti som har växt mest och vi är redo att axla det förtroende som väljarna i Solna har gett oss som tredje största parti. I EU-valet visade solnaborna på ett lika starkt stöd i för klimat- och miljöfrågorna. Miljöpartiet var det parit som fick flest röster i Solna. 

Solnaborna vet att Miljöpartiet lyfter allas vår stora framtidsfråga klimatfrågan gång på gång på gång och att vi har den politik som krävs för att bidra till lösningar.

I tisdags hölls ett klimattoppmöte i FN:s generalförsamling. FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon kallade dagen för historisk eftersom det var det största antalet världsledare som någonsin hade samlats för att tala om klimatfrågan. Deltog gjorde även en stor mängd borgmästare, företagsledare, aktivister och filantroper. Till exempel skådespelaren Leonardo DiCaprio som höll ett öppningstal som har fått stor uppmärksamhet.

Viktiga åtaganden för att hejda klimatförändringarna annonserades från olika håll.

Flera världsledare tillkännagav att de redan nu tänkte donera motsvarande totalt 16,6 miljarder kronor till den gröna klimatfonden som finns till för att överföra pengar från de rikare till de fattigare länderna som stöd i klimatarbetet och länder förband sig att donera ännu mer längre fram.

En ny allians av bland annat regeringar, företag, banker och civilsamhället lovade att samla in upp emot 1,4 biljoner kronor (mer än en tredjedel av Sveriges BNP!) för att finansiera en utveckling med låga klimatutsläpp och som är motståndskraftig mot klimatförändringarna.

Över 1000 företag, 73 länder och 22 delstater, provinser och städer har uttryckt stöd för att sätta ett pris på koldioxid och stoppa subventionerna av fossila bränslen. Tillsammans representerar denna grupp nästan hälften av världens befolkning och mer än hälften av världens BNP och de globala växthusgasutsläppen.

Städer och privata företag tog på sig ledartröjan och presenterade ett mål – till år 2050 kan städer minska sina årliga utsläpp med en mängd som skulle motsvara halva världens årliga kolförbrukning. En ny överenskommelse mellan borgmästare ”The Compact of Mayors” som representerar 2000 städer med en sammanlagd befolkning på 400 miljoner människor åtog sig att minska sina årliga växthusgasutsläpp med mellan 12,4-16,4%.

Var är Solna i allt detta?

Om borgmästare i 2000 städer har visat framfötterna och åtagit sig att minska sina klimatutsläpp och samarbeta mot klimatförändringarna, då borde verkligen även Solna höja sina ambitioner.

Miljöpartiets mål är att Solna ska vara Sveriges klimatvänligaste kommun senast 2030. För att nå detta mål har vi tuffa utmaningar framför oss. Det är dags att vi politiker i Solna tar på sig ledartröjan för en stadsutveckling med låga klimatutsläpp. Inom en snar framtid borde Solna också verka internationellt i klimatnätverk för städer. Nätverket Eurocities har skrivit under ”Compact of Mayors” där Göteborg, Karlstad, Linköping, Malmö, Nacka, Ronneby, Stockholm och Umeå redan är medlemmar.

Susanne Nordling, gruppledare för Miljöpartiet i Solna

Victoria Johansson, ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden