Etiketter Inlägg med etikett "socialpolitik"

socialpolitik

Utanför modulbostäderna på Stenbacka

Miljöpartiets gruppledare besökte modulbostäderna för nyanlända vid Stenbackaskolan. Mycket av integrationsarbetet fungerar bra, men bristen på mötesplatser och gemensamhetslokaler borde åtgärdas.

Vid årets slut kommer Solna stad ha tagit emot över 500 nyanlända i enlighet med anvisningslagen. De flesta erbjuds möjlighet att hyra en spartanskt inredd delad modulbostad på 19 kvadratmeter. Hyran för en lägenhet är på över 5 000 kronor. När två personer, som inte känner varandra sedan tidigare, ska bo på så liten yta fungerar det inte alltid friktionsfritt. Många undrar varför de inte kan bo i enrumslägenheten själva. Ett annat problem som framförs är att bostaden inte är förberedd för bredband. De boende har ingen möjlighet att köpa en fast bredbandsuppkoppling vilket brukar finnas i de flesta flerbostadshus i Solna.

Bostaden som två personer ska dela på
Bostaden som två personer ska dela på

När beslutet togs att etablera modulbostäder vid Stenbackaskolan betonade Miljöpartiet vikten av en god boendemiljö. Det är tråkigt att kommunen inte ordnat gemensamhetsytor för socialt umgänge och rekreation eller rum där man kan bedriva studier utan att bli störd. De frigjorda lokalerna i Solna kulturskola, som det i dagsläget inte finns några planer för, skulle exempelvis kunna användas för detta behov.

Vi vill också poängtera att utemiljön är under all kritik. Solna har ett ansvar för en god boendemiljö, och dit hör att iordningställa ytorna närmast modulerna, till exempel med sittbänkar, grillplatser och lekytor för de barn som bor de små lägenheterna.

392
Susanne Nordling och Martin Marmgren

Allt fler barn och unga mår psykiskt dåligt. Utvecklingen i vårt län går åt fel håll och det innebär ett stort lidande för de som drabbas. Samtidigt möter vi många föräldrar som känner en stor vanmakt över att deras barn inte får det stöd och den vård de behöver. Landstinget och länets kommuner måste börja arbeta tillsammans för att vända trenden. För det krävs tidiga insatser.

Miljöpartiet vill satsa på vård och stöd för barn och unga i deras vardag. Vi måste börja med att ge mer stöd åt familjer i utsatta situationer. Vi vill se fler familjecentraler där Barnavårdscentraler (BVC), socialtjänsten och öppna förskolan samverkar. Vi behöver också psykologer knutna till BVC som kan ge familjer terapeutiskt stöd.

På samma vis vill vi i Miljöpartiet se fler kuratorer och psykologer på skolorna. För när barn mår så dåligt att de inte orkar gå till skolan måste skolan ha mer än olovlig frånvaro att erbjuda. Precis som barnen går till skolsköterskan när de har slagit sig ska de kunna gå till psykologen eller kuratorn om de behöver någon att prata med.

Det är också dags att förändra vårdutbudet på våra vårdcentralera. När barn mår så dåligt att de skadar sig själva måste vårdcentralen erbjuda mer än plåster.  Vi i Miljöpartiet vill att fler vårdcentraler har psykologer med barnkompetens. Idag har 40 procent av länets vårdcentraler ingen psykolog alls.

 Ska den här negativa trenden vändas måste det till satsningar. Tyvärr ser vi att Moderaterna som styr landstinget inte prioriterar frågan och inte tycks ha ambitionen att möta detta växande och allvarliga problem. Tyvärr ser vi också att Moderaterna i Solna bortprioriterar satsningar på ungas psykiska hälsa. I Solna saknas resurser i skolorna och vi saknar fältassistenter.

Den rödgröna regeringen skjuter däremot till pengar så att kommuner och landsting kan stärka sitt arbete för att förbättra den psykiska hälsan. Det innebär att en del av de nödvändiga satsningarna kan göras utan att det kostar Stockholms landsting eller kommuner några egna pengar. Det krävs dock fortfarande politisk handlingskraft. Nu måste vi satsa på våra barn och unga. Vi har inte råd att vänta.

Texten publicerades som insändare i Vi i Solna. 

Läs mer om Miljöpartiets kampanj för bättre psykisk hälsa hos barn och unga.

396

Socialförvaltningen bistår personer som på grund av psykisk ohälsa eller missbruk har svårt att hävda sig på bostadsmarknaden med lägenheter genom bland annat så kallade ”sociala kontrakt”. Därför är det viktigt att socialförvaltningen kontinuerligt får tillgång till nya lägenheter.

Vi har påtalat Socialförvaltningens behov av nya lägenheter i Solnas växande stadsdelar, till exempel i nya Hagastaden, säger Martin Marmgren (MP), 2:e vice ordförande i Socialnämnden.

Målet är att individen på sikt ska klara att ha en bostad som inte tillhandahålls av socialen. Då krävs det att det finns tillgång till lediga hyresrätter. Få i utsatta situationer har möjlighet att köpa en bostad.

I Solna byggs det dock under alliansens ledning nästan uteslutande bostadsrätter. Den allt mer akuta bristen på hyresrätter drabbar både den nödvändiga rörligheten på våra sociala lägenheter och de Solnabor som berövas chansen att bo kvar i kommunen när de väl fått ordning på sina liv.

442

Budgetdebatten i Solna kommunfullmäktige pågår. Här kan ni läsa Susanne Nordlings, gruppledare för Miljöpartiet i Solna, inledningsanförande:

”Solna är en fantastisk stad att bo och leva i. Närheten till grönska och vatten och människor med olika bakgrund gör det möjligt att tillsammans skapa en hållbar framtid.

Solna skulle kunna bli en grön stad. En stad där människor och natur lever i samklang i vår urbana miljö. Vi har gett vår budget namnet en ”Grön stadsutveckling” – vilket betyder att staden utvecklas både ekologiskt, socialt, och ekonomiskt hållbart.

I en grön stad styrs staden av insikten om att allt hänger ihop.

Stadens ekonomi och alla beslut tar hänsyn till att det vi gör nu har effekt på framtiden.

I Miljöpartiets budget satsar vi 9,5 mkr mer än Alliansen på klimat och miljöfrågor.

I Miljöparitets budget satsar vi 37 mkr mer än Alliansen på barn och unga. På skolan och förskolan, på fritidsverksamheter och på sociala insatser.

Därtill gör vi realistiska investeringar, som leder till faktiskt renovering av stadens mycket eftersatta skolfastigheter, och avsätter 75 mkr mer än Alliansen under de närmaste fem åren, till investeringar i stadens skolfastigheter, och till energieffektiviseringar av det samma. Alliansen lovar renovering, år efter år, och i valrörelsen, men de pengar ni avsätter räcker inte långt.

Att göra som Alliansen och låta våra barn gå i skolor som förfaller är både kapitalförstöring och kunskapsförstöring, baserat på kortsiktigt tänk som ingen tjänar på i längden.

På samma sätt är Alliansen bristande respekt för vår natur och biologiska mångfald också förstöring av såväl ekologisk, humana och ekonomiska värden, med ett kortsiktigt tänk. Råstasjön måste bevaras, och den måste bevaras permanent, det tjänar vi alla i Solna på.

Miljöpartiet investerar också 25 mkr i en Social investeringsfond under de 5 närmaste åren, det gör vi för våra mest utsatta i staden. Därför att en stad måste värna om de som har de svårast, då skapar vi en stark stad med tydlig social sammanhållning, ingen ska lämnas utanför.

Solidaritet mellan oss människor, med kommande generationer och med djur, natur och det ekologiska systemet genomsyrar miljöpartiets ekonomiska beslut.

Solna ska vara en modern, mänsklig och miljövänlig stad. I vår politiska viljeyttring sätter vi upp tydliga mål gällande klimat- och miljö för en hållbar stadsutveckling, gällande hög kvalitet i barnomsorg och skola där alla talanger tillvaratas och där alla barn kan känna sig trygga. Vi vill också öka demokrati och öppenheten i staden, för ökad medborgardelaktighet och insyn. Vi låter dessa mål styra stadens ekonomiska politik. Och vi låter detta styra vår stadsutveckling, exempelvis utvecklingen av Hagalund, Bagartorp eller Bergshamra.

För att klara av att leda denna stad på ett hållbart vis och för att klara av att göra nödvändiga satsningar på våra barn och unga är det nödvändigt att höja skatten, vi gör en försiktigt höjning med 18 öre (som ändå gör stor skillnad) och föreslår en skattesats på 17:30 öre per skattekrona. Det gör vi för att det är långsiktigt lönsamt, det gör vi för att klara av välfärden i staden.

Det gör vi för att en grön stad har höga ambitioner.

I Alliansens budget saknar vi ambitioner. Deras budget innehåller en viljeriktning som nämner en enda sak: företagsvänlighet. Det är en bra punkt, och alliansen gör ett bra jobb här, men det är långt ifrån tillräckligt för att klara av välfärden, för att ge våra barn tillräckligt bra barnomsorg och skola.

I valrörelsen lovade allianspartierna mycket, men budgeten innehåller inga nya satsningar, varken på skolan, på våra äldre, eller på miljön eller klimatet. Och ni i Alliansen väljer att använda er viljeyttring åt att klaga på Sveriges rödgröna regering och peka på att ni med den nya regeringen får svårt att genomföra er politik. Vad betyder det? Med er styrande minoritet har ni makten i Solna.

För att kunna genomföra vår gröna politik är det nödvändigt att också satsa på en ny styrning av staden. Vi vill skapa ett hållbarhetsteam under kommunstyrelsen – som jobbar övergripande med Miljö och klimat, med socialt ansvarstagande, med demokrati. Knutet till hållbarhetsteamet ska även likabehandlingskommittén och internationella kommittén vara.

Miljöpartiet satar på ett hållbart Solna, där barnen är viktigare än en hundring i plånboken. Där Råstasjön är viktigare än några få bostadsrätter. Där trygga skolvägar är viktigare än bilen.”

 Se hela debatten här. 

Läs hela Miljöpartiet i Solnas budget här.