Etiketter Inlägg med etikett "Solna station"

Solna station

Vasalundsparken
Picknick i Vasalundsparken?

Arenastaden har byggts ut i stor skala. Nu vill vi se till att bevara den sista kvarvarande grönytan, det gröna parkstråket mellan Råsunda och Arenastaden. Vasalundsparken behövs för rekreation, som mötesplats och för den biologiska mångfalden.

Vasalundsparken är ett grönområde mellan Dalvägen och Råsundavägen som knyter samman Arenastaden och Råsunda. Parken fyller många viktiga funktioner – det är en plats där barn kan leka, där pensionärer kan rasta hunden och där Arenastadens kontorsanställda kan njuta av en lunchrast i det gröna. Här finns en grillplats, bollplan och slingrande gångstigar. Parken utgör dessutom en viktig utemiljö för eleverna på Solna gymnasium samt för andra skolor och förskolor i området.

Parken innehåller flera gamla ekar och tallar som är viktiga för Solnas biologiska mångfald. Länsstyrelsen har särskilt pekat ut Vasalundsparkens värdefulla trädbestånd. Gröna ytor i tätbebyggd stadsmiljö kommer också att bli allt viktigare i klimatförändringens spår. Vi kan räkna med fler regnoväder och fler torra värmeperioder. Då behövs trädens kapacitet att både ta hand om dagvatten och ge skugga. Träd och grönska renar också luften från föroreningar och skyddar mot buller, vilket det finns stort behov av i en tätbebyggd kommun med mycket trafik.

Dalvägen
Dalvägen med Vasalundsparken till vänster, Arenastaden till höger

Vasalundsparken hotas nu av Solna stads planer på att exploatera stora delar av området söder om Dalvägen. Det framgår i den fördjupade översiktsplanen för Solna stationsområde som togs fram 2007 och det bekräftas också i Solnas översiktsplan som antogs 2016. I samband med det markbyte som kommunen gjorde med bolaget Råsta Holding för att ersätta mark vid Råstasjön skrev Solna också klart och tydligt att kommunen vill finansiera delar av gula linjens tunnelbana med exploatering vid Dalvägen.

Miljöpartiet står bakom planerna att bygga en uppgång vid Dalvägen för gula linjens slutstation men vi anser att parken måste skyddas från annan framtida exploatering. Finansieringen av tunnelbanan kan lösas utan att bebygga parken. I Arenastaden blir exempelvis kvarteret Farao på andra sidan Dalvägen föremål för omfattande exploatering vilket kommer att bidra till finansieringen.

Miljöpartiet vill fokusera på förtätning längs Solnavägen. Med vårt förslag ”Solna boulevard” kan flera tusen nya bostäder byggas och bidra till finansieringen av tunnelbanan, samtidigt som Solnavägen byggs om till en trevlig stadsgata med människor i centrum istället för bilar.

Läs vår motion till kommunfullmäktige Motion om skydd av Vasalundsparken (sep 2017).

321

Istället för att köra bil måste vi som bor i Stockholmsregionen börja gå, cykla och åka kollektivt. Just nu är Stockholms läns landstings förslag till Stomnätsstrategi för Stockholms län ute på remiss. Miljöpartiet i Solna vill att Solna ska vara en kollektivtrafiktät stad. 

Miljöpartiet vill öka det kollektiva åkandet i, till och igenom Solna. För det krävs ett väl utbyggt kollektivtrafiksystem, med regionala kollektivtrafiklinjer som sträcker sig såväl norr-söder som väst-öst, med ett flertal knytpunkter både i och utanför Stockholms innerstaden. Dessa linjer skulle kunna ersätta mångas resväg med bil. 

Solna stad är tungt belastat av biltrafik. Stomnätsstrategin konstateras att en mängd tvärresor sker med bil genom västerort och att dessa i hög grad berör Solna. Varje dag kör mellan 50-140000 bilar på statliga och kommunala vägar i Solna.Konsekvensen av detta är långa restider, och framförallt avgaser, buller och höga partikelhalter i vår omgivning. Det måste förändras, och det finns bara ett säkert sätt att minska antalet bilar i Solna, genom att färre människor åker bil.

Tunnelbana: Av högsta prioritet är att lösa trafiken till Nya Karolinska Sjukhuset (NKS). Vi vill att en tunnelbanelinje dras från Odenplan till NKS och vidare till Solna centrum och Solna station. Båda hållplatserna skulle fungera som viktigt knutpunkt för kollektivtrafiken i norrort. Tunnelbana vid Solna station skulle ge Arenastaden och alla dess boende, arbetsplatser och besökare den kollektivtrafikkapacitet som stadsdelen kommer att behöva (…och förhoppningsvis minska behovet av antalet bilparkeringsplatser i området.)

Tvärbana: För att förenkla resandet mellan Bergshamra och Solna Centrum vill vi att tvärbana förlängs denna sträcka. Det skulle också förse Kollonvägen och Järvakrog med effektiv kollektivtrafik.

Stombuss: Det finns skisser på att en stombusslinje kan börja gå på Solnavägen mellan NKS och Solna centrum. Denna förändring kan ske inom kort och skulle kunna reducera biltrafiken på Solnavägen. I slutet av Solnavägen vid Solna Centrum och Gamla Råsundastadion planeras byggnation av både kontor och bostäder som kommer kräva ökad kollektivtrafik. I framtiden kan stombussen förvandlas till spårväg. I väntan på spårtrafik föreslår vi tidsreglerade körfält som reserverar ett fält för bussar under rusningstid då Solnavägen är överbelastad.

Pendeltågsstation i Huvudsta: En ny pendeltågsstation i Huvudsta skulle kunna vara ett alternativ för många bilister som har Solna/Huvudsta som mål eller utgångspunkt för dagliga resor. Pågående utbyggnaden av Citybanan och den kommande utbyggnaden av Mälarbanan från Tomteboda via Huvudsta till Sundbyberg och vidare till Kallhäll gör det kostnadseffektivt att också bygga en pendeltågsstation. Det vore orimligt att inte bygga pendeltågsstationen i Huvudsta då sträckning som planeras mellan Sundbyberg och Odenplan passerar Solna.

 

Susanne Nordling, Gruppledare